قوعام • 24 قاراشا، 2020

جاستار مەدياساۋاتتىلىق بويىنشا جارىستى

9 رەت كورسەتىلدى

«جاس ۇلان» بىرىڭعاي بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ۇيىمى ەلوردادا رەسپۋبليكا جاستارىنىڭ باسىن قوستى. بايتاق ەلىمىزدىڭ ۇلاندارى ەل استاناسىنا TRUE or FALSE دەپ اتالاتىن مەدياساۋاتتىلىق بوي̆ىنشا ينتەللەكتۋالدى سايىسقا جينالدى.

ءىىى كەزەڭنەن تۇراتىن تارتىستى دوداعا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 14 پەن 29 جاس ارالىعىنداعى 150-دەن استام جاس كەلىپ، باس-اياعى 20 كومان­دا قاتىستى. شارا اياسىندا ولار كي­بەر­­قاۋىپسىزدىك، مەدياساۋاتتىلىق، IT، جۋر­­ناليستيكا سالاسىنداعى جەتەك­­شى سا­راپ­شىلاردان ءدارىس تىڭدادى.

ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ اي­تۋىن­­شا، اتالعان شارا ارقىلى جاس­­تار مەن مەكتەپ وقۋشىلارىنا اق­پا­رات­­تىق قاۋىپسىزدىك، ينتەرنەت ەتيكا، اق­پا­رات­­پەن جۇمىس ىستەۋ جانە سارالاۋ سىن­دى قازىرگى قوعامداعى ماڭىز­دى داعدى­لاردى ۇيرەتۋ كوز­دەلەدى. جارىسقا جي­نال­عان جاستار الدىمەن ءدارىس تىڭداپ، كەيىن ءبىلىم دوداسىندا وي جارىستىردى.

سايىستىڭ I كەزەڭىندە كوماندالار 5-كە ءبولىنىپ، مەدياساۋاتتىلىق بويىنشا قويىلعان 8 سۇراقتان تۇراتىن 5 راۋند ويىن وينادى. II كە­زەڭگە 15 كوماندا جولداما الىپ، شىندىق جانە جالعان بويىن­شا ۆيكتورينالىق فوتو، ۆيدەو سۇراق­تارعا جاۋاپ بەردى.

سايىستىڭ فينالدىق كەزەڭى­نە قارسىلاستارىنان وزىپ شىق­قان 5 كوماندا ءوتتى. بۇل كەزەڭدە قاتىسۋشىلار قويىلعان سۇراقتار­دىڭ شىندىق نە جالعان ەكەنىن دالەلدەر كەلتىرىپ جازباشا تاپسىردى. قازىلار القاسىنا ءوز بولجامدارىن قورعادى.

سايىس ناتيجەسىندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ نامىسىن قورعاپ كەلگەن Amazing Turkistan كومانداسى ۇزدىك دەپ تانىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار