رۋحانيات • 28 قازان، 2020

حاكىم تۇلعاسى – حالىق جۇرەگىندە

27 رەت كورسەتىلدى

جۋىردا اقپارات جانە قو­عامدىق دامۋ مينيسترلىگى جانە ازاماتتىق باستامالاردى قولداۋ ورتالىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن جاس اقىن­­­دار اراسىندا وتكەن رەس­­­پۋب­لي­كالىق ءمۇشاي­را­نىڭ قو­رىتىندىسى بەل­گىلى بولدى.

ءمۇشايرادان بولەك ۇلى اقى­­نىڭ ولەڭدەرى مەن قارا سوز­دەرىن جاتقا وقۋ بويىنشا 2 اي بويى ءتۇرلى سايىستار ۇيىمداس­تىرىلىپ، وعان 4،5 مىڭعا جۋىق ادام قاتىسقان. سونداي-اق جاس­تاردىڭ جازۋ داعدىلارىن دامىتۋ ماقساتىندا ونلاين سەمينار-ترەنينگتەر مەن شەبەرلىك-كلاستار وتكەن. شاراعا ەلى­مىزگە تانىمال اقىندار مەن جا­زۋشىلار، ابايتانۋشى عا­لىمدار تارتىلىپ، ترەنينگكە 500، شەبەرلىك-كلاسقا 1000-نان استام جاس قاتىسقان. 

رەسپۋبليكالىق جاس اقىندار ءمۇشايراسىنا ەلىمىزدىڭ 17 وڭىرى­نەن 51 اقىن باق سىناپ، باس جۇل­دەنى ق.ياساۋي اتىنداعى حقتۋ ستۋ­دەنتى داۋرەن تىلەۋ­حان ۇلى جە­­ڭىپ الدى. جەڭىمپازعا 500 مىڭ تەڭگە كولەمىندە سىي­اقى بەرىلدى. جۇلدەلى ورىن ال­عان باسقا اقىن­دار دا اق­شالاي سەرتيفيكاتتارعا قول جەت­كىز­دى. مۇشايراعا قازى­لىق ەت­كەندەر قاتارىندا قا­زاق­ستان­نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قاي­­­راتكەرى م.رايىمبەك ۇلى، حالىق­ارالىق «يلحام» سىي­لى­­­عىنىڭ لاۋرەاتى د.بايتۇر­سىن ۇلى، بىر­نەشە ءمۇشايرانىڭ جۇلدەگەرى ا.ءيسادىل، «سەرپەر» سىي­لىعىنىڭ لاۋرەاتى ءا.شە­گەباي سىندى اقىن­دار بولدى. «مۇشايراعا قا­تىسقان بارلىق اقىننىڭ ءومىرباياندارى مەن ەڭبەكتەرى جەكە كىتاپ بولىپ با­سىلىپ شىعادى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ اتاپ وت­كەندەي، اباي مۇراسى – ءبىزدىڭ ۇلت بولىپ بىرىگۋىمىزگە، ەل بولىپ دامۋىمىزعا جول اشاتىن قاستەرلى قۇندىلىق بولۋى ءتيىس. كەلەشەكتە ءدال وسىنداي جوبالار ءوز جالعاسىن تابادى دەپ ويلايمىز. سونداي-اق جوبا اياسىندا @Abay175zhyl اتاۋىمەن Instagram، Facebook الەۋمەتتىك جەلىلەرى مەن تelegram كانالى اشىلىپ بارلىق جاريالانىمدار، بايقاۋلار، سۇراق-جاۋاپتار، بىر­نەشە تىلدە الەۋمەتتىك بەينە­بايان­دار جاريالاندى»، دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.

 

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار