قازاقستان • 14 تامىز، 2020

17 تامىزدان باستاپ قانداي نىساندار جۇمىسىن باستايدى

768 رەت كورسەتىلدى

بۇل تۋرالى باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرى ايجان ەسماعامبەتوۆا ايتتى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz

"وسى ۋاقىتقا دەيىن قىزمەتىنە تىيىم سالىنباعان نىساندار دۇيسەنبىدەن ءارى جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى. وسى نىسانداردان بولەك، ساۋدا جانە ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى مەن ساۋدا ۇيلەرىنىڭ جۇمىسى قايتا جاندانادى. ەگەر بۇعان دەيىن ساۋدا ورتالىقتارىندا ءدارىحانالار مەن ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى عانا جۇمىس ىستەسە، دۇيسەنبىدەن باستاپ ساۋدا ورتالىقتارىندا بۋتيكتەردە دە جۇمىس ىستەي الادى"، - دەيدى ايجان ەسماعامبەتوۆا.

سونداي-اق، ساۋدا جەلىلەرى مەن اشىق بازارلار جۇمىس ىستەي باستايدى.

"سۇلۋلىق سالوندارىنىڭ، سۇلۋلىق ورتالىقتارىنىڭ، شاشتارازداردىڭ، SPA-ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسىنا رۇقسات ەتىلەدى. بۇل نىسانداردىڭ بارلىعىنا قاتاڭ تالاپتار قويىلادى. بيزنەس نىساندارى وسى تالاپتارعا ساي بولۋى كەرەك. تالاپتار ەڭ الدىمەن، كارانتيندى جەڭىلدەتۋدىڭ العاشقى كەزەڭدەرىندە نىساندا ادامداردىڭ كوپ جينالماۋىنا، الەۋمەتتىك قاشىقتىقتىڭ قامتاماسىز ەتىلۋىنە باعىتتالعان"، - دەيدى ول. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار