ايماقتار • 24 شىلدە، 2020

اتىراۋدا 103 نومىرىنە قوڭىراۋ شالۋشىلار سانى ەكى ەسەگە ازايدى

191 رەت كورسەتىلدى

وبلىستىق جەدەل جاردەم ستانساسى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى نارگيز بايمولداەۆانىڭ ايتۋىنشا،  قازىرگى ۋاقىتتا 103 ءنومىرى ارقىلى call-ورتالىققا حابارلاسۋشىلار سانى ازايىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

"ماسەلەن، 20 ماۋسىمنان باستاپ  تاۋلىگىنە 1300 قوڭىراۋ تۇسەتىن ەدى. ال،  قازىر شامامەن 720-730 قوڭىراۋ شالىنادى.  ونىڭ 300-گە جۋىعى اۋدان تۇرعىندارىنان تۇسەدى.  قوڭىراۋلار سانى 25 پايىزعا ازايىپ، ونلاين-كونسۋلتاتسيالار سانى دا كەمىدى. حابارلاسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى دەنە قىزۋى كوتەرىلەتىنىن ايتادى. ءسويتىپ، وزدەرىندە كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ بەلگىلەرى بار-جوعىن انىقتاعىسى كەلەدى. سونداي-اق، مۇنداي جاعدايدا نە ىستەۋ كەرەك،  قايدا بارۋ، قانداي ەم قابىلداۋ قاجەتتىگىن سۇرايدى"، - دەيدى نارگيز بايمولداەۆا.

قازىر call-ورتالىقتا 36 تاجىربيەلى مامان تۇرعىندارعا كەڭەس بەرەدى.  ولار 4 اۋىسىممەن  تاۋلىك بويى ساعات جۇمىس ىستەيدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار