ەلوردا • 21 شىلدە، 2020

نۇر-سۇلتاننىڭ تاعى 30 تۇرعىنى COVID-19-دان ەمدەلىپ شىقتى

93 رەت كورسەتىلدى

بۇرىنعى «رامادا پلازا» قوناق ۇيىندە ورنالاسقان № 3 كوپسالالى اۋرۋحانادان كوروناۆيرۋستان ايىققان تۇرعىندار شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى سovid19.astana.kz سايتى.

ۇقساس جاڭالىقتار