ەلوردا • 21 شىلدە، 2020

نۇر-سۇلتاننىڭ تاعى 30 تۇرعىنى COVID-19-دان ەمدەلىپ شىقتى

22 رەت كورسەتىلدى

بۇرىنعى «رامادا پلازا» قوناق ۇيىندە ورنالاسقان № 3 كوپسالالى اۋرۋحانادان كوروناۆيرۋستان ايىققان تۇرعىندار شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى سovid19.astana.kz سايتى.

"بۇگىن ءبىز COVID-19-دان ايىققان 30 ازامدى شىعاردىق. قازىر بىزدە 300-گە جۋىق ناۋقاس ەم الۋدا، ولار تولىق مەديتسينالىق كومەك الادى. بىزدە ەمدەۋگە ارنالعان بارلىق ءدارى-دارمەكتەر بار. مەن ءوز تاراپىمنان تاعى ءبىر رەت تۇرعىنداردى اسا قاجەتتىلىك بولماسا ۇيدەن شىقپاۋعا، قوعامدىق ورىندارعا بارماۋعا، وزدەرىڭىز بەن اينالاڭىزداعىلاردىڭ دەنساۋلىعىنا قامقور بولۋعا، كارانتين نورمالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىن"، – دەيدى اۋرۋحانانىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى كاگۆا اراۆ.

№ 3 قالالىق كوپسالالى اۋرۋحانانىڭ تەراپەۆتى ازيزا الدانباەۆانىڭ ايتۋىنشا، ناۋقاستار كوبىنە ەمحاناعا اۋىر جاعدايدا كەلەدى.

ء"بىرىنشى كەزەكتە ولارعا قاجەتتى كومەك كورسەتىلەدى. ادەتتە، 2-3 كۇن قارقىندى تەراپيادان كەيىن جاقسى ديناميكا بايقالادى. قازىر ءبىز اۋرۋىنان ايىققانداردى شىعارىپ جاتىرمىز"، – دەدى دارىگەر.

زەينەتكەر ماريا جاباەۆا اۋرۋحاناعا اۋىر جاعدايدا تۇسكەنىن ايتادى. "بارلىق مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە ولاردىڭ كومەگى ءۇشىن ريزامىن! ولار ەرەكشە قامقورلىق تانىتتى. مۇندا 12 كۇن ەمدەلدىم. وعان دەيىن دارىگەرگە بارۋدان قورقىپ، ۇيدە ون كۇن ەمدەلدىم. قازىر مەن جازىلىپ شىعىپ، ۇيگە بارا جاتىرمىن"، – دەيدى زەينەتكەر.

ەلوردادا بارلىعى كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋدىڭ 8619 جاعدايى تىركەلدى، ولاردىڭ 5 511 ناۋقاس ەمدەلىپ شىقتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

قازاقستاندا قانشا ادام ۆاكتسينا الدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 12:15

الماتىدا كىتاپ جارمەڭكەسى وتەدى

ايماقتار • بۇگىن، 09:40

ۇقساس جاڭالىقتار