كوروناۆيرۋس • 19 شىلدە، 2020

ددسۇ ىندەتكە شالدىعۋشىلاردىڭ جاڭا رەكوردتىق كورسەتكىشىن تىركەدى

119 رەت كورسەتىلدى

دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى
COVID-19 دەرتىنە شالدىعۋشىلاردىڭ جاڭا رەكوردتتىق دەڭگەيىن تىركەدى، دەپ حابارلادى ربك.

ماتەريالدى تولىق وقۋ ءۇشىن گازەتتىڭ PDF نۇسقاسىنا جازىلىڭىز.

ۇقساس جاڭالىقتار