ۇكىمەت • 02 ماۋسىم، 2020

ايدا بالاەۆانىڭ حالىققا ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋى وتەدى

20 رەت كورسەتىلدى

2020 جىلدىڭ 29 ماۋسىمىندا، ساعات 11:00-دە ونلاين-رەجىمدە قازاقستان رەسپۋبليكاسى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى ا.ع.بالاەۆانىڭ حالىققا ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋى وتەدى.

ءىس-شارا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى، «قازاقپارات» حاا، Facebook ينتەرنەت-رەسۋرستارىندا جۇرگىزىلەدى.

ساۋالدارىڭىزدى

- ءمينيستردىڭ «اشىق ديالوگ» پورتالىنداعى بلوگىنا;

- اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ سايتىنا (سۇراق-جاۋاپ ءبولىمى);

- 8 777 893 69 21 WhatsApp نومىرىنە جولداۋلارىڭىزعا بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار