كوروناۆيرۋس • 22 مامىر، 2020

COVID-19: ەلىمىزدە كوروناۆيرۋستان جازىلعاندار سانى 3 885 ادامعا جەتتى

58 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا تاعى 42 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان جازىلىپ شىقتى. نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 8، الماتى قالاسىندا – 7، شىمكەنت قالاسىندا – 2، اتىراۋ وبلىسىندا – 4، تۇركىستان وبلىسىندا – 3، اقتوبە وبلىسىندا – 4، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا – 8، قىزىلوردا وبلىسىندا – 2، اقمولا وبلىسىندا – 1، قوستاناي وبلىسىندا – 3.

ەلىمىزدە بارلىعى 3 885 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ، ساۋىعىپ شىقتى.

نۇر-سۇلتان قالاسى – 672
الماتى قالاسى – 1118
شىمكەنت قالاسى – 213
اقمولا وبلىسى – 97
اقتوبە وبلىسى – 168
الماتى وبلىسى – 150
اتىراۋ وبلىسى – 207
شىعىس قازاقستان وبلىسى – 36
جامبىل وبلىسى – 155
باتىس قازاقستان وبلىسى – 210
قاراعاندى وبلىسى – 170
قوستاناي وبلىسى – 53
قىزىلوردا وبلىسى – 221
ماڭعىستاۋ وبلىسى – 79
پاۆلودار وبلىسى – 141
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى – 29
تۇركىستان وبلىسى – 166
سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار