قوعام • 22 مامىر، 2020

ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە ءۇش ماماندىق

13 رەت كورسەتىلدى

كارانتين شارالارىن كەزەڭ-كەزەڭمەن جەڭىلدەتۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋدى قولداۋ مەملەكەتتىك باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ قازاقستاندا ەڭبەك نارىعىنىڭ جاندانۋىنا اكەلدى. بۇگىندە ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسىنىڭ بازاسىندا 125،4 مىڭ بوس جۇمىس ورنى ورنالاستىرىلعان. رrimemminister.kz ەلىمىزدە توتەنشە جاعداي رەجىمى اياقتالعاننان كەيىنگى ۋاقىتتاعى ەڭبەك نارىعىنا تالداۋ جاسادى.

«ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالى­عى» اق مالىمەتتەرى بويىنشا بوس جۇ­مىس ورىندارىنىڭ سانىنىڭ كۇرت ازايۋى ناۋ­رىز ايىندا بايقالعان – 68،9 مىڭ­­نان 34،2 مىڭعا دەيىن تومەندەگەن. ج­ۇ­مىس ىزدەۋشىلەردەن كەلىپ تۇسكەن تۇ­يى­ن­­­دەمەلەر سانى دا 29 مىڭنان 20،1 مىڭ­­­عا دەيىن ازايعان. الايدا كاران­تين شا­­را­­­لارىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جەڭىل­دەتۋ جانە كاسىپ­ورىنداردىڭ جۇمىسقا كىرى­سۋى نا­­رىق­­تى جانداندىردى، بۇگىندە ەلەك­ت­رون­­دى ەڭبەك بيرجاسىنىڭ بازاسىندا 75،7 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىرىلعان. مەم­­لەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت تو­قاەۆ جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ مەن جۇ­­مىس­سىز ازاماتتاردى ەڭبەككە ور­­­نا­­­لاس­­تىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى. 11 ما­­­مىر­دا وتكەن توتەنشە جاعداي جو­نىن­­دەگى مەم­لەكەتتىك كوميسسيانىڭ قورى­تىن­­دى وتى­رىسىندا پرەزيدەنت قارجى­لان­­دى­رى­لا­تىن جوبالار ەسەبىنەن جاڭا جۇمىس ورىن­دارىن قۇرۋدىڭ ماڭىز­دىلىعىن اتاپ ءوتتى.

ماسەلەن، بيىل «جۇمىسپەن قامتۋ­دىڭ جول كارتاسى» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋعا بيۋدجەتتەن 1 ترلن تەڭگە بولىن­گەن. جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى اياسىندا الەۋمەتتىك نىسانداردى، ين­جە­نەر­لىك-كولىك ينفراقۇرىلىمىن، سۋارۋ جانە يرريگاتسيالىق جۇيەلەردى، تكش نى­ساندارىن جوندەۋ جانە سالۋ، ەلدى مە­كەندەردى اباتتاندىرۋ بويىنشا 6،5 مىڭ­نان اسا ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار قا­راس­تىرىلعان. سونىڭ ارقاسىندا 255 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلادى.

جالپى، بارلىق مەملەكەتتىك باع­دار­­لا­ما­لار­دى ىسكە اسىرۋ اياسىندا 1 ملن 220 مىڭ ادامدى جۇمىسپەن قامتۋ كوز­دەل­گەن، سونىڭ ىشىندە 235 مىڭ تۇراق­تى جۇ­مىس ورنى قۇرىلادى.

 

كوش باسىندا قوستاناي وبلىسى تۇر

«ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتا­لىعى» اتاپ وتكەندەي، جالپى قازاقستان بويىنشا ەڭ كوپ سۇرانىسقا ءۇش مامان­دىق يە – مەيىرگەرلەر، كۇزەتشىلەر مەن جۇر­گىزۋشىلەر. وسى ماماندىقتار اسا تاپ­شى، سەبەبى جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ سۇرا­نىسى جۇمىس ىزدەۋشىلەردىڭ سانىنان ءبىر­شاما ارتىق. ماسەلەن، بۇگىندە ەلەك­ت­روندى ەڭبەك بيرجاسىنىڭ بازاسىندا 2،3 مىڭ مەيىرگەردىڭ تۇيىندەمەسى مەن 2،6 مىڭ جۇرگىزۋشىنىڭ تۇيىندەمەسى بار. تۇيىندەمە سانى بويىنشا ءۇشىنشى ورىندا – زاڭگەرلەر. بىراق جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ اراسىندا بۇل ماماندىققا سۇرانىس از. تۇيىندەمەلەر سانى بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانىنان اساتىن تاعى ەكى ماماندىق – ءىس جۇرگىزۋشىلەر مەن دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت مۇعالىمى.

بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى بو­يىنشا كوش باسىندا قوستاناي وبلى­سى (17،7 مىڭ)، نۇر-سۇلتان (15،8 مىڭ)، قاراعاندى وبلىسى (10،9 مىڭ). بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى ەڭ از وڭىرلەر ماڭعىستاۋ وبلىسى (3،1مىڭ)، قىزىلوردا وبلىسى (3،6 مىڭ)، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى (3،6 مىڭ). بۇل رەتتە وسى وبلىستاردا جۇمىس ىزدەپ جۇرگەن ادامدار سانى ەڭ كوپ. ماسەلەن، تۇركىستان وبلىسىندا – 8،9 مىڭ، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا – 6،9 مىڭ جانە قىزىلوردا وبلى­سىندا – 6،5 مىڭ تۇيىندەمە تاپسى­رىل­عان. ورتا ەسەپپەن، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 100 بوس جۇمىس ورنىنا 219 تۇيىندەمەدەن، قىزىلوردا وبلىسىندا – 182 تۇيىندەمەدەن، تۇركىستان وبلىسىندا – 112 تۇيىندەمە، الماتى وبلىسىندا – 105 تۇيىندەمەدەن كەلەدى. ال قوستاناي وبلىسىندا جاعداي كەرىسىنشە – 100 بوس جۇمىس ورنىنا 16 تۇيىندەمەدەن كەلەدى، نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 26 تۇيىندەمە، الماتى قالاسىندا – 27 تۇيىندەمە.

 

قازاقستاندا بوس جۇمىس ورىندارى كوپ سالالار

كاسىبي توپتار بولىنىسىندە جالپى ەلىمىزدە كاسىبي ماماندار – 36،6 مىڭ بوس جۇمىس ورنى، قىزمەت كورسەتۋ جانە ساتۋ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى – 21،2 مىڭ بوس جۇمىس ورنى، قۇرىلىس، كولىك جانە باسقا دا ۇقساس كاسىپتەر ونەركاسىبىنىڭ جۇ­مىس­شىلارى – 19،5 مىڭ بوس جۇمىس ورنىمەن اسا سۇرانىسقا يە. كاسىبي ماماندار جۇمىس ىزدەۋشىلەر قاتارىندا دا باسىم.

ەەب بازاسىندا وسى ساناتتاعى قىز­مەت­كەرلەر بويىنشا 26،9 مىڭ تۇيىندە­مە ورنالاستىرىلعان. تۇيىندەمە سانى بو­يىنشا ەكىنشى ورىندا تەحنيكا مامان­دارى جانە باسقا دا قوسالقى كاسىبي قىز­مەت­كەرلەر – 14،6 مىڭ تۇيىندەمە جانە ونەركاسىپ، قۇرىلىس، كولىك جانە باسقا دا ۇقساس كاسىپ ماماندارى – 9،9 مىڭ تۇيىن­­دەمە. سونىمەن قاتار بوس جۇ­مىس ورىندارى سانىنىڭ كاسىبي توپتار بولىنىسىندە تۇيىندەمەلەر سانىنان كوپ بولۋى بايقالادى. 100 بوس جۇ­مىس ورنىنا تۇيىندەمەنىڭ ەڭ از سانى قىز­­مەت كورسەتۋ جانە ساتۋ سالاسىنىڭ قىز­مەت­­كەر­لەرىندە – 41، وندىرىستىك قۇرال-جاب­دىق­تار وپەراتورلارىنا، قۇراستىرۋ­شىلار مەن جۇرگىزۋشىلەرگە – 44، فەر­مەر­­لەرگە، اۋىل جانە ورمان شارۋاشى­لى­ع­ىنىڭ جۇمىسشىلارىنا، بالىق شارۋا­شى­لىعى مەن بالىق اۋلاۋعا – 46. كاسىبي توپتار بويىنشا كاسىبي ماماندارعا ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورىندارى نۇر-سۇلتاندا – 3،7 مىڭ، قوستاناي وبلىسىندا – 3،7 مىڭ، قاراعاندى وبلىسىندا – 3،4 مىڭى ورنالاستىرىلدى. كاسىبي ماماندار قىزىلوردا وبلىسىندا – 1،1 مىڭ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا – 1،3 مىڭ، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا – 1،4 مىڭ بوس جۇمىس ورنى كورسەت­كىشى­مەن ەڭ از سۇرانىسقا يە بولدى. ونەركا­سىپ، قۇرىلىس، كولىك جانە باسقا دا ۇقساس قىزمەتتەردىڭ جۇمىسشىلارى نۇر-سۇلتاندا – 3،5 مىڭ، قوستاناي وبلىسىندا – 2،5 مىڭ، قارا­عاندى وبلىسىندا – 2،3 مىڭ بوس جۇمىس ورنى ۇلكەن سۇرانىسقا يە. وسى ساناتتاعى جۇمىسشىلارعا از سۇرانىس قىزىلوردا وبلىسىندا – 306، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا – 314، الماتى وبلىسىندا – 356 بوس ورىن تىركەلگەن.

تەحنيك ماماندار مەن وزگە دە قوسالقى كاسىبي قىزمەتكەرلەر قوستاناي وبلىسىندا – 2،7 مىڭ، نۇر-سۇلتاندا – 2،1 مىڭ، تۇركىستان وبلىسىندا – 1،7 مىڭ بوس جۇمىس ورنى اسا سۇرانىسقا يە.

وسى كاسىپتىك سانات ءۇشىن ەڭ از بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى سولتۇستىك قازاق­ستان وبلىسىندا – 479، ماڭعىس­تاۋ وبلىسىندا – 526، قىزىلوردا وبلىسىندا – 563 بوس ورىن ورنالاستىرىلدى.

قىزمەت كورسەتۋ جانە ساتۋ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قوستاناي وبلىسىندا – 3،7 مىڭ، الماتىدا – 3،1 مىڭ، نۇر-سۇلتاندا – 2،4 مىڭ بوس ورىنمەن اسا سۇرانىسقا يە. قىزمەتكەرلەردىڭ بۇل توبىنا باتىس قازاقستان، سولتۇستىك قازاقستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا سۇرانىس از بولدى، وندا ارقايسىسىندا 600-دەن از بوس جۇمىس ورنى ورنالاستىرىلعان. جۇمىس بەرۋشىلەر وندىرىستىك جابدىقتار وپەراتورلارى، جيناۋشىلار مەن جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورىندارىن قوس­تاناي وبلىسىندا – 3،5 مىڭ، نۇر-سۇلتاندا – 2،6 مىڭ بوس جۇ­مىس ورنىن ورنالاستىر­دى. بۇل سانات­قا ەڭ از سۇرانىس ماڭعىستاۋ وبلىسىندا – 260 جانە الماتى وبلىسىندا – 358 بوس ورىن ورنالاستىرىلعان. تۇركى­ستان وبلىسىندا اۋىل جانە ورمان شارۋا­شىلىعى، بالىق ءوسىرۋ جانە بالىق اۋلاۋ جۇمىسشىلارى مەن فەرمەرلەر ءۇشىن 630 بوس جۇمىس ورنى ورنالاستىرىلدى، ال قالعان وڭىرلەر وسى كاسىبي توپ ءۇشىن 100-دەن از بوس جۇمىس ورنىن ورنالاستىردى.

باسشىلار مەن مەملەكەتتىك قىزمەت­شىلەرگە ەڭ ۇلكەن سۇرانىس نۇر-سۇلتاندا – 468، قاراعاندى وبلىسىندا – 343، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا – 333، قوستاناي وبلىسىندا – 325 بوس جۇمىس ورنى ورنالاستىرىلعان.

ايتا كەتۋ كەرەك، سۇرانىس پەن ۇسىنىس ەلىمىزدىڭ ءار ءتۇرلى بولىكتەرىندە ءجيى كەزدەسەدى. ماسەلەن، وڭىرلەر بولىنىسىندە كاسىبي ماماندار تۇيىندەمەلەرىنىڭ ەڭ كوبى تۇركىستان وبلىسىندا ورنالاس­تىرىلدى – 4 مىڭعا جۋىق تۇيىندەمە. مۇندا جۇمىس ىزدەۋشىلەر – تەحنيكتەر مەن وزگە دە قوسالقى كاسىبي قىزمەتكەرلەر سانى كوپ تىركەلگەن – 2،8 مىڭ تۇيىندەمە. الماتى وبلىسىندا قىزمەت كور­سەتۋ جانە ساتۋ سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ تۇ­يىن­دەمەلەرى كوپ ورنالاستىرىلدى – 713. اتىراۋ جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا ونەركاسىپ، قۇرىلىس، كولىك جانە باسقا دا ۇقساس قىزمەتتەر ماماندارى كوپ ەكەنى بەلگىلەندى – تيىسىنشە 1،5 مىڭ جانە 1،3 مىڭ تۇيىندەمە. وندىرىستىك جابدىق­تار وپەراتورلارىنىڭ، قۇراس­تىرۋ­شىلار مەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ تۇيىن­دەمەلەرى اتىراۋ وبلىسىندا كوپ ورنا­لاس­تىرىلدى – 869 تۇيىندەمە. ورنالاس­تىرىلعان تۇيىندەمەلەر مەن كاسىبي توپتاردىڭ قۇرىلىمى بويىنشا جۇمىس ىزدەۋشىلەر باسشىلار مەن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر بويىنشا نۇر-سۇلتاندا كوپ ورنالاستىرىلعان – 7%.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار