ايماقتار • 27 ءساۋىر، 2020

اتىراۋ: ونەركاسىپ سالاسىندا 28 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى

61 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، سوڭعى بەس جىلدا ءوڭىردىڭ ونەركاسىپ سالاسىندا قارقىندى دامۋ بايقالعان.  

ماسەلەن، بيىلعى قاڭتاردا ونەركاسىپ سالاسىنداعى كاسىپورىندار 661،5 ميللياردقا جۋىق تەڭگەنىڭ ءونىمىن ءوندىردى. مۇنىڭ ىشىندە تاۋ-كەن وندىرىسىندە وندىرىلگەن ءونىمنىڭ قۇنى 601،9 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. سونداي-اق 51،5 ميلليارد تەڭگەنىڭ ءونىمى وڭدەۋ سالاسىنا تيەسىلى بولىپ وتىر. مۇنايلى ءوڭىر ونەركاسىبىندە تىركەلگەن 737 كاسىپورىندا 28 مىڭنان استام ادام جۇمىسقا تارتىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار