ەلباسى • 24 ءساۋىر، 2020

قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا قانداي ماسەلەلەر قارالادى

29 رەت كورسەتىلدى

ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي Facebook پاراقشاسىندا قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا قانداي ماسەلەلەر قارالاتىنىن ايتتى.«قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا داعدارىسقا قارسى شارالار كەشەنىن جۇزەگە اسىرۋ، سونداي-اق ەكونوميكانى قالپىنا كەلتىرۋ جانە داعدارىستان كەيىنگى دامۋ شارالارى قارالادى» دەپ جازدى ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى.

2سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار