قوعام • 01 ءساۋىر، 2020

«ءبىز بىرگەمىز» دەگەن ءسوز بوس ۇران ەمەس - داۋرەن اباەۆ

345 رەتكورسەتىلدى

اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ وسىناۋ قيىن ساتتە قازاقستاندىقتار ۇلتى مەن ءدىنى ءار ءتۇرلى بولعانىنا قاراماستان ءبىرتۇتاس ەل ەكەندىگىن ۇمىتپاۋ كەرەكتىگىن ايتتى.

«مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇندەۋىندە تەك قانا ەكونوميكالىق ەمەس، يدەولوگيالىق استار دا بار. وسىنداي ۋاقىتتا ءبىز كوزقاراسىمىزدىڭ، يدەيامىزدىڭ، ۇلتىمىز بەن ءدىنىمىزدىڭ ءار ءتۇرلى ەكەندىگىنە قاراماستان ءبىرتۇتاس ەكەندىگىمىزدى ءتۇسىنۋىمىز كەرەك. ء«بىز بىرگەمىز» دەگەن ءسوز بوس ۇران ەمەس. بۇل حالقىمىزدى تالاي قيىندىقتان امان الىپ شىققان ومىرلىك ۇستانىمىمىز. بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ءبىزدى بىرىگۋگە شاقىرۋدا»، دەدى داۋرەن اباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار