كوروناۆيرۋس • 26 ناۋرىز، 2020

ءۇش قالاعا قاتىستى شەكتەۋلەر كومەندانتتىق ساعات ەمەس - داۋرەن اباەۆ

77 رەت كورسەتىلدى

اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ ءۇش قالاداعى شەكتەۋ شارالارى جايىندا ايتتى.

«ۆيرۋستىڭ ەل ىشىندە تاراۋى ءوسىپ كەلە جاتىر. 28 ناۋرىزدان باستاپ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءۇش قالادا جاڭا شەكتەۋ شارالارى كۇشىنە ەنەدى. بۇگىن ۇكىمەت جاريالاعان نۇر-سۇلتان، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنا قاتىستى شەكتەۋلەر – كومەندانتتىق ساعات ەمەس. بىراق ول تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋ كەرەك»، - دەدى داۋرەن اباەۆ.

بۇدان سوڭ، ول وقشاۋلانۋ بويىنشا بيلىكتىڭ بارلىق تالابىن ورىنداۋ كەرەكتىگىن ايتتى.

«ەرتەڭ نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى كوز جۇمعان ايەلگە قاتىستى اقپارات بەرەدى. بۇل جاعداي كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ قاۋپىن تاعى ءبىر ەسكە سالىپ وتىر. قازىر بولىپ جاتقان جاعداي – ءبارىمىز ءۇشىن سىناق. وقشاۋلانۋ بويىنشا بيلىكتىڭ بارلىق تالابىن ورىنداۋ كەرەك»، - دەدى د.اباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ZOOM اكتسيالارى قىمباتتادى

تەحنولوگيا • بۇگىن، 18:02

اپەننين تۇبەگىنە اتتاندى

سپورت • بۇگىن، 16:38

ۇقساس جاڭالىقتار