كوروناۆيرۋس • 26 ناۋرىز، 2020

داۋرەن اباەۆ كوروناۆيرۋستان ايىققان 2 ناۋقاس تۋرالى ايتتى

87 رەت كورسەتىلدى

اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ كوروناۆيرۋستان ايىققانداردىڭ ەسىمى جاريالانبايتىنىن ايتتى.

«كەشە ايتقانىمىزداي، 2 ناۋقاس كوروناۆيرۋستان ايىعىپ، اۋرۋحانادان شىقتى. ولاردىڭ بىرەۋى الماتى، ەكىنشىسى نۇر-سۇلتان قالاسىندا. دسم مالىمەتى بويىنشا وسى اقپارات تاراعان سوڭ، باق وكىلدەرى پاتسيەنتتەر تۋرالى وتە كوپ سۇراپ، حابارلاسقان. سوندىقتان دارىگەرلىك قۇپيانى ساقتاۋ جونىندە تاعى دا ەسكە سالامىز. ەشكىم كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان ادام رەتىندە اتى شىققانىن قالامايدى. بۇل ادامداردىڭ بارلىعى ءوز ازاماتتارىمىز. ولاردىڭ وزىنە قاتىستى جەكە مالىمەتتەردى جاريالاماۋعا قۇقىعى بار. ءبىز ونى سىيلاۋىمىز كەرەك»، دەدى د.اباەۆ.

سونداي-اق ول ەگەر دە ەمدەلگەن ادامدار جايىندا اقپارات تابىلعان بولسا، پاتسيەنتتىڭ وزىنەن رۇقسات الۋ مىندەتتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«ەگەر ول ادامدار تۋرالى قانداي دا ءبىر اقپارات تاپساڭىزدار، ول كىسىلەردىڭ رۇقساتىنسىز جاريالاۋماۋدى سۇرايمىز. ناۋقاستاردى ەمدەۋ ءتارتىبى تۋرالى جۋرناليستەرگە دارىگەرلەر ايتىپ بەرەدى. ءبىز مۇنداي سۇقباتتى ارقاشان ۇيىمداستىرۋعا دايىنبىز»، دەدى مينيستر.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار