كوروناۆيرۋس • 25 ناۋرىز، 2020

كوروناۆيرۋستان ەمدەلگەن ءبىرىنشى قازاقستاندىق اۋرۋحانادان اپتانىڭ سوڭىندا شىعۋى مۇمكىن - ە.ءبىرتانوۆ

3080 رەتكورسەتىلدى

وسى اپتانىڭ سوڭىندا كوروناۆيرۋستان ەمدەلگەن قازاقستاندىقتار اۋرۋحانادان شىعارىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ حابارلادى.

«بەلگىلەنگەن الگوريتمگە سايكەس، ناۋقاستارعا 14 كۇن باقىلاۋ جاسايمىز. اۋىرعان ادامداردان سول 14 كۇننىڭ ىشىندە بىرنەشە رەت قان سىناماسىن الىپ، ەمدەيمىز. كەيبىر ازاماتتار جەڭىل جاعدايمەن جاتىر، ەشقانداي سيمپتومدارى جوق. ولاردى باقىلاپ، جاعدايلارى دۇرىس بولسا وسى اپتانىڭ سوڭىنا قاراي اۋرۋحانادان شىعارىپ، ۇيلەرىنە جىبەرەمىز. قۇداي قالاسا6 ەمدەلدى، دەنى ساۋ، جاعدايى جاقسى دەپ شىعارامىز» دەدى مينيستر ۆەدومستۆونىڭ Facebook پاراقشاسىنداعى ۆيدەودا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار