قوعام • 19 ناۋرىز، 2020

«مەن ءسىز ءۇشىن جۇمىستامىن، ءسىز مەن ءۇشىن ۇيدە بولىڭىز»

718 رەت كورسەتىلدى

وسىنداي ۇرانمەن بۇكىل الەم دارىگەرلەرى تۇرعىنداردان كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋىن توقتاتۋ ءۇشىن ۇيلەرىندە وتىرۋىن سۇراپ جاتىر. 

اۋەلدە الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان سۋرەتتەردى قولدانۋشىلار قازىر كەڭىنەن تاراتۋدا. قازاقستان دارىگەرلەرى دە بۇل باستامانى قولدادى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

قازاقستاندا دوللار قىمباتتادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 11:37

UFC رەيتينگىندە كوش باستادى

سپورت • بۇگىن، 08:32

ۇقساس جاڭالىقتار