قوعام • 19 ناۋرىز، 2020

«مەن ءسىز ءۇشىن جۇمىستامىن، ءسىز مەن ءۇشىن ۇيدە بولىڭىز»

459 رەتكورسەتىلدى

وسىنداي ۇرانمەن بۇكىل الەم دارىگەرلەرى تۇرعىنداردان كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋىن توقتاتۋ ءۇشىن ۇيلەرىندە وتىرۋىن سۇراپ جاتىر. 

اۋەلدە الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان سۋرەتتەردى قولدانۋشىلار قازىر كەڭىنەن تاراتۋدا. قازاقستان دارىگەرلەرى دە بۇل باستامانى قولدادى. 

سۋرەتتەر الەۋمەتتىك جەلىلەردەن الىندى

سوڭعى جاڭالىقتار

بەنزين باعاسى ارزاندادى

ەكونوميكا • كەشە

14 وتباسىعا قول ۇشىن سوزدى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار