قوعام • 19 ناۋرىز، 2020

«مەن ءسىز ءۇشىن جۇمىستامىن، ءسىز مەن ءۇشىن ۇيدە بولىڭىز»

723 رەت كورسەتىلدى

وسىنداي ۇرانمەن بۇكىل الەم دارىگەرلەرى تۇرعىنداردان كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋىن توقتاتۋ ءۇشىن ۇيلەرىندە وتىرۋىن سۇراپ جاتىر. 

اۋەلدە الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان سۋرەتتەردى قولدانۋشىلار قازىر كەڭىنەن تاراتۋدا. قازاقستان دارىگەرلەرى دە بۇل باستامانى قولدادى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

2021 جىلعى ورازا كەستەسى

رۋحانيات • بۇگىن، 15:36

ءدۇبىرلى «دالا ديدارى»

ونەر • بۇگىن، 08:34

تۇيە كوتەرگەن تيمۋر

ايماقتار • بۇگىن، 08:32

جىگەر جانىعان جۇزدەسۋ

ساياسات • بۇگىن، 08:26

ۆاكتسينالاۋ – ماڭىزدى مىندەت

ۇكىمەت • بۇگىن، 08:17

ۇقساس جاڭالىقتار