ساياسات • 17 اقپان، 2020

ەلباسى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆپەن كەزدەستى

277 رەتكورسەتىلدى

نۇرسۇلتان نازارباەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى elbasy.kz حابارلادى.

كەزدەسۋ بارىسىندا ەلباسى جاڭا پرەمەر-مينيستر ورىنباسارىنىڭ الدىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ سالالارىن دامىتۋعا باعىتتالعان باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋدا ماڭىزدى مىندەتتەر تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.

وتكەن جىلدان بەرى الەۋمەتتىك باعدارلامالاردى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا كوپتەگەن جۇمىستار اتقارىلدى. قاراپايىم ادامدارمەن دۇرىس ديالوگ جۇرگىزۋ قاجەت. تۇرعىندارمەن كەزدەسۋ كەرەك. قابىلدانعان شارالاردى ءتۇسىندىرۋ ماڭىزدى. سىزدە جەتكىلىكتى تاجىريبە بار. ەءلىمىزدىڭ ەكى وڭىرىندە، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىندا قىزمەت ەتتىڭىز. سونىمەن قاتار، كاسىپوداقتار فەدەراتسياسىندا جۇمىس ىستەدىڭىز، - دەدى قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار