پرەزيدەنت • 22 قاڭتار، 2020

مەملەكەت باسشىسى جوعارعى سوت كەڭەسىنىڭ توراعاسى تالعات دوناقوۆتى قابىلدادى

36 رەتكورسەتىلدى

كەزدەسۋدە تالعات دوناقوۆ پرەزيدەنتكە جوعارعى سوت كەڭەسىنىڭ 2019 جىلعى جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىلارى جايىندا باياندادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

مەملەكەت باسشىسىنا ەلىمىزدەگى سوت كورپۋسىنىڭ احۋالى، سۋديالاردى ىرىكتەۋ ءىسىن قاتاڭداتۋ جانە سوتتاردىڭ كادرلىق رەزەرۆىن قالىپتاستىرۋ باعىتىندا قابىلدانعان شارالار تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.

كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقاەۆ تالعات دوناقوۆقا بىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار