قوعام • 20 قاراشا، 2019

كوشباسشىلار اۋىل تۇرعىندارى اراسىنان شىعادى

86 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇلكىباس اۋدانىندا ەرەكشە سايلاۋ ءوتتى. اۋدان تۇرعىندارى تاپتاۋرىن جينالىستار ەمەس، اششى شىندىق ايتىلعان پىكىرسايىستارعا دا كۋا بولدى. ءوز اۋىلداستارىنىڭ اراسىنان شىققان ەلگە جاناشىر بەلسەندى ازاماتتاردىڭ از ەمەس ەكەنىن اڭعاردى، قادامدارىن بايقادى. قاراپايىم تۇرعىندار ارقىلى جەرگىلىكتى اكىمدىك اۋدانداعى تۇيتكىلدى ماسەلەلەرگە قانىقتى دەۋگە بولادى. رەتىمەن بايانداساق.

ەلباسى، Nur Otan پارتيا­سىنىڭ توراعاسى ن.نازارباەۆ «سەنىم. ديالوگ. بولاشاققا نىق قادام – Nur Otan پارتيا­سىنىڭ 7 سەرپىنى» اتتى پارتيا­نى جاڭعىرتۋ باعدارلاماسى اياسىندا ساياسي ۇيىم قاتارى­نا وتانشىل، ەلگە جاناشىر ازا­ماتتار تارتىلسىن دەگەن تالاپ قويعان بولاتىن. سول مىندەت­كە سايكەس، تۇلكى­باس اۋدا­نىندا Nur Otan پار­تيا­سى­نىڭ كادرلىق رەزەر­ۆىنە ۇمىت­كەرلەردى ىرىكتەۋ جۇرگىزىلدى. قازاننىڭ اياعىندا باستالعان قاناتقاقتى جوبا 16 قاراشادا تۇيىندەلدى. Nur Otan پارتياسى تۇركىستان وبلىستىق فيليالى توراعاسى­نىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بەي­سەن­باي تاجى­باەۆتىڭ اي­تۋىن­شا، بۇل جوبا – ازا­ما­ت­تىق قوعامدى قالىپ­تاس­تى­رۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى قادام. «پارتيانىڭ كادر­لىق رەزەرۆىنە ىرىكتەۋدىڭ باس­تى ماقساتى – ساياسي ۇيىم­نىڭ يادرو­لىق ەلەكتوراتىن قا­لىپ­­تاس­تىرۋ. ەلدىڭ جانە پار­تيا­­نىڭ مۇددەلەرىن جاڭا كوز­قاراس­پەن قورعاي بىلە­تىن، ەلگە ادال قىزمەت ەتەتىن ازاماتتاردى تارتۋ. بۇگىندە پارتيا توراعاسى، ەلباسىمىز نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، پارتيا­نى قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىس­تارى ءجۇرىپ جاتىر. ال جاڭا مىن­دەت­تەردى جۇزەگە اسىرۋدا جاڭا بەل­سەندىلەر، پارتيا جانا­­­­شىر­لارى مەن وتانشىل قاي­رات­كەرلەر قاجەت. قارا­پايىم تۇرعىندار اراسىنان كوش­باسشىلاردى ىرىك­تەۋ ماق­ساتىندا ەلىمىز بويىن­شا ءاربىر وبلىستا ءبىر اۋدان­نان كادرلىق رەزەرۆكە ىرىكتەۋ قاناتقاقتى جوباسى باستالدى. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا تۇلكىباس اۋدانى تاڭدالىپ الىندى. پارتيانىڭ كادر­لىق رەزەر­ۆىنە ىرىكتەۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا جوعارى دايىن­دىق جۇرگىزىلىپ، فيليال­دار تاراپىنان ناقتى جۇمىس­تار اتقارىلدى. سو­نىڭ ناتي­جەسىندە باسقا وبلىس­تار­­مەن سالىستىرعاندا كادر­لىق رەزەرۆكە تىركەلگەن ۇمىت­كەرلەر سانى بويىنشا تۇل­كىباس اۋدانى كوش باستادى. بۇل وڭىرىمىزدە ساياسي بەل­سەن­دىلىك­تىڭ جوعارى ەكەنىن بىلدى­رەدى»، – دەيدى ب.تاجىباەۆ.

الدىمەن Nur Otan پارتيا­سىنىڭ تۇلكىباس اۋداندىق فيليالىنا قاراستى 23 باس­تاۋىش پارتيا ۇيىمىندا ءتۇ­سىن­دىرۋ جۇمىستارى جۇر­گىزى­لىپ، كانديداتتار اشىق جانە ادىلەتتى تۇردە تىركەلگەن. ىرىك­تەۋ جۇمىستارى پارتيانىڭ ورتالىق اپپاراتى بەكىتكەن نۇساۋلىققا ساي اتقارىلىپ، ۇمىتكەرلەر باستاۋىش پارتيا ۇيىمدارىنا تانىستىرىلعان. پارتيالىق كادرلىق رەزەرۆى­نە ىرىكتەۋ جۇمىستارى ناتيجە­سىندە 100 ۇمىتكەر تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە 60 ەر، 40 ايەل باق سىناۋدى ءجون كورگەن. جاس ەرەكشەلىكتەرىنە وراي تىركەلگەن ۇمىتكەرلەر اراسىندا 35 جاسقا دەيىن 21 ادام، 35-50 جاس ارالىعىندا – 38، 50 جاستان جوعارى 41 ادام، سونداي-اق 7 كوپ بالالى انا دا ءوزىن ۇسىنعان. قورىتىندى دەباتتار مەن داۋىس بەرۋ كەزەڭىنە 96 ۇمىتكەر ءوتتى. قاناتقاقتى جوبا بويىنشا 5-15 قاراشا ارالىعىندا كانديداتتار وزدەرىنىڭ باعدارلامالارى مەن ۇسىنىستارىن تانىستىرۋ ءۇشىن اۋداننىڭ ءار اۋىلىندا بولىپ، پارتيا مۇشەلەرىمەن كەزدەسۋلەر مەن دەباتتار وتكىزگەن.

تىركەلگەن ۇمىتكەرلەرگە داۋىس بەرۋ 16 قاراشادا اۋدان­نىڭ 15 اۋماعىندا اشىق جانە ەركىن تۇردە وتكىزىلدى. ءسوي­تىپ اۋدانداعى Nur Otan پار­تيا­سىنىڭ 6 مىڭنان استام جانە «Jas Otan» جاستار قانا­تىنىڭ مىڭنان استام مۇشەسى ءوز تاڭداۋلارىن جاسادى. ءوز اۋىلدارىنان شىققان جاڭا كوشباسشىلاردى قولداعان تۇلكىباستىقتار بيلىك تار­ما­­عىنا ازاماتتار وسىلاي تاڭ­دال­عانى ءجون دەپ ەسەپتەيدى.

 

تۇركىستان وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

احاڭنىڭ ادالدىعى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

قارالى كەزەڭ كارتيناسى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار