قازاقستان • 10 شىلدە، 2019

گۇلشارا ابدىقالىقوۆا «زەرەن-2019» رەسپۋبليكالىق ءبىلىم بەرۋ جاستار لاگەرىنە باردى

227 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى گۇلشارا ابدىقالىقوۆا «زەرەن-2019» رەسپۋبليكالىق ءبىلىم بەرۋ جاستار لاگەرىنىڭ قاتىسۋشىلارىمەن كەزدەستى. بۇل شارا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىمەن جاستار جىلى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇقساس جاڭالىقتار