ساياسات • 25 ماۋسىم، 2019

ءسىم ۇجىمى ارىستا زارداپ شەككەندەرگە ءبىر كۇندىك جالاقىلارىن اۋدارادى

132 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى ءسىم-ءنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.«وسىنداي قيىن ساتتەردە حالىقتىڭ بىرلىگى مەن جالپى قولداۋى ارىس قالاسىنىڭ تۇرعىندارى جانە بۇل قايعىلى وقيعاعا بەيجاي قارامايتىن ادامدار ءۇشىن اسا ماڭىزدى. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ۇجىمى مەن قازاقستاندىق ديپلوماتتار بىرلەستىگى زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ ماقساتىندا وزدەرىنىڭ ءبىر كۇندىك جالاقىلارىن اۋدارادى» دەلىنگەن حابارلامادا.
سوڭعى جاڭالىقتار

عارىشتا ادام قالاي ۇيىقتايدى؟

تەحنولوگيا • بۇگىن، 13:31

29 اقپان - كىبىسە كۇنى

قازاقستان • بۇگىن، 13:08

الماتى ماڭىندا جەر سىلكىندى

قازاقستان • بۇگىن، 11:55

ۇقساس جاڭالىقتار