ونەر • 16 قازان، 2018

رەسەيدىڭ چەليابى وبلىسىندا وتكەن كوركەمسوز وقۋ بايقاۋىندا قانداستارىمىز لاۋرەات اتاندى

128 رەتكورسەتىلدى

چەليابى وبلىسىندا تۇركى تىلدەرىندە كوركەمسوز وقۋدان ءبىرىنشى رەت وتكەن اشىق وبلىستىق بايقاۋعا سول وڭىردە تۇرىپ جاتقان قازاق قانداستارىمىزدىڭ بالالارى دا قاتىستى.

ء«بىرىنشى رەت ءوتىپ وتىرعان بايقاۋ الدىمەن انا ءتىلدى ساقتاۋدى جانە تالانتتاردى ىزدەۋدى ماقسات تۇتتى. سونىمەن قاتار كورەرمەندەر نازارىن تۇركى حالىقتارىنىڭ وتاندىق جانە الەمدىك ادەبيەتى شىعارمالارىنا اۋدارۋ بولدى» دەيدى چەليابىدەگى «جاقسىلىق» قازاق ۇلتتىق-مادەني قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ جەتەكشىسى يۋليت بايداۋلەتوۆا.

بايقاۋ چەليابى وبلىسىنىڭ ءۇش وڭىرىندە اگاپوۆ اۋدانىندا، قۋناشاق، باكال قالالارىندا قاتار وتكەن. اگاپوۆتا وتكەن بايقاۋعا ماگنيتوگور قالاسى مەن چەسما، ناعايباق، قىزىل اۋداندارىندا تۇراتىن قانداستارىمىزدىڭ بالالارى قاتىستى. وندا پروزا مەن پوەزيا اتالىمدارى بويىنشا تاتار، باشقۇرت، قازاق، ازەربايجان، تاجىك، تۇرىك اقىن-جازۋشىلارىنىڭ شىعارمالارى وقىلدى. كورەرمەندەر قازاق بالالارى وقىعان اباي شىعارمالارىن تىڭدادى. مەكتەپ وقۋشىسى جادىگەر نۇرىموۆ جۇبان مولداعاليەۆتىڭ «مەن – قازاقپىن» پوەماسىنان ءۇزىندىنى وتە كوركەم وقىپ، كورەرمەندەردىڭ قوشەمەتىنە بولەندى، لاۋرەات اتاندى. سونىمەن قاتار كرىلوۆتان اباي اۋدارماسىن وقىعان مىڭباەۆا ءاليا مەن ونى دايىنداعان مۇعالىمى گۇلسارا تۇرعىنوۆا دا جەڭىمپازدار قاتارىنان كورىندى.

تومەنگى سىنىپ وقۋشىلارى دا قازاق تىلىندە ولەڭدەر وقىدى.

ءنازيرا جارىمبەت،

«ەگەمەن قازاقستان»

قوستاناي

سوڭعى جاڭالىقتار

؟ (سۇراق بەلگىسى) پوەما

ادەبيەت • كەشە

تسەنزۋراسىز اباي

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار