16 شىلدە، 2011

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسى № 208

291 رەت كورسەتىلدى
2011 جىلعى 1 ناۋرىز     استانا قالاسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ اگەنتتىگىنىڭ 2011 – 2015 جىلدارعا ارنالعان ستراتەگيالىق جوسپارى تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2008 جىلعى 4 جەلتوقسانداعى بيۋدجەت كودەكسىنىڭ 62-بابىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قاۋلى ەتەدى: 1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى جەر رەسۋرستارىن     باسقارۋ اگەنتتىگىنىڭ 2011 – 2015 جىلدارعا ارنالعان ستراتەگيالىق جوسپارى بەكىتىلسىن. 2. وسى قاۋلى 2011 جىلعى 1 قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى جانە رەسمي جاريالانۋعا ءتيىس. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ   پرەمەر-ءمينيسترى  ك. ءماسىموۆ. تولىق ءماتىنى
سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار