07 مامىر، 2011

ادال قىزمەتكە – ءادىل باعا

255 رەت كورسەتىلدى
كەشە اقوردادا ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ جوعارى ءاس­كە­ري جانە ارناۋلى اتاقتار، سىنىپتىق شەندەر العان ازامات­تار­عا دارەجەلەرى مەن ماراپاتتاردى ءوز قولىمەن تابىس ەتتى. بارلىق ومىرلەرىن اسكەردىڭ قي­­ىن دا قاۋىپتى، سونىمەن بىرگە، قا­دىرلى دە قاستەرلى ارەكەتىنە ار­نا­عان ازاماتتار اقوردانىڭ ءىشىن­دە ساپ تۇزەپ تۇردى. ولاردىڭ بويى­نان ناعىز ساردارعا ءتان قايت­پاس قايسارلىق پەن اسقان قىرا­عى­لىق سەزىلەدى. تۋرا ساعات 11.00-دە پرەزيدەنت ن.نازارباەۆ قابىلداۋ زا­لى­نا ەنگەندە شالت بۇيرىقپەن ءبارى دە سىمداي تارتىلىپ تۇرا قالدى. ەلباسى ءوزىنىڭ ءسوزىن جوعارى اتاقتار العان وفيتسەرلەردى وتان قورعاۋشىلار كۇنىمەن قۇتتىق­تاۋ­دان باستادى. وسىدان 19 جىل بۇ­رىن 7 مامىردا مەنىڭ جارلى­عى­م­مەن قازاقستاننىڭ قارۋلى كۇش­تەرى قۇرىلعان ەدى. سول كۇندى ءبىز وتان قورعاۋشىلار كۇنى دەپ جا­ريالادىق. وسى مەرەكەنىڭ قارسا­ڭىن­دا وتان قورعاۋ جولىندا ءۇز­دىك جەتىستىكتەرگە جەتكەن، ءتارتى­بىمەن، تالىمىمەن وتانعا قىزمەت ەتۋدە ايرىقشا ەڭبەك سىڭىرگەن سار­دارلاردى ماراپاتتاپ كەلەمىز. بۇگىن دە سول ءداستۇر بويىنشا ءبىر توپ وفيتسەر مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە جوعارى اسكەري شەن – گەنەرال اتاعىن بەرگەلى تۇرمىز، دەدى مەملەكەت باسشىسى. ودان ءارى پرەزيدەنت «ەگە­مەن­نىڭ» كەشەگى سانىندا جاريا­لان­عان جارلىعى بويىنشا گەنەرال اتاقتارى مەن سىنىپتىق شەندەر تاپسىردى. العاشقى بولىپ ور­تا­عا قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ قولباس­شى­سى مۇرات مايكەەۆ گەنەرال-لەيتەنانت اتاعىن الۋعا شىقتى. جو­عارى اتاقتى العان سوڭ ول قا­رۋلى كۇشتەر اتىنان ەلباسىنا اسكەرگە جاسالىپ وتىرعان قام­قورلىقتارى ءۇشىن ءوزىنىڭ العىسىن جەتكىزدى. ودان ءارى ءوزىنىڭ ومىرىنە توقتالىپ، پرەزيدەنتپەن كەزدەسكەن جانە پرەزيدەنتتىڭ اسكەردى قۇرۋ مەن ونىڭ دامۋىنا جاساعان قامقورلىقتارىن ەسكە الىپ ءوتتى. ودان ءارى گەنەرال ءوزىنىڭ ەڭبەگىنە زور باعا بەرۋ ارقىلى ەلباسى ءۇل­كەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەپ وتىر­عانىن ايتا كەلىپ، ءوزىنىڭ قاسىق قانى قالعانشا سول سەنىمدى اق­تاي­تىنىن جەتكىزدى. «ءبىز ءسىزدىڭ كەز كەلگەن بۇيرىعىڭىزدى ءار­قا­شان­دا مۇلتىكسىز ورىندايتىن بو­لامىز»، دەدى ول ءسوزىنىڭ سوڭىندا. گەنەرال-مايور اسكەري اتاعىن العانداردىڭ اراسىندا باۋىر­جان ءابجانوۆ، تۇرىسبەك ءالي­اس­قاروۆ جانە تاعى باسقالار بولدى. اۆيا­تسيانىڭ گەنەرال-مايورى اتا­عى نۇر­لان ورمانبەتوۆكە، كونتر-اد­مي­رال اتاعى جانداربەك جان­زا­قوۆقا بەرىلدى. باس پروكۋرور اسحات داۋىلباەۆ ءىى سىنىپ­تى مەملەكەتتىك ادىلەت كەڭەسشىسى سىنىپتىق شەنىن الدى. جوعارى اتاقتار تاپسىرۋ اياق­تالعان سوڭ ەلباسى ن.نازارباەۆ گەنەرالداردى تاعى دا قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ بولاشاقتا دا وتان قورعاۋ ءىسى مەن قۇقىق قورعاۋ سا­لاسىندا جەمىستى ەڭبەك ەتەتىندەرىنە سەنىم ءبىلدىردى. وسىدان كەيىن پرەزيدەنتتىڭ جارلىعىمەن اسكەري جانە قىز­مەت­تىك بورىشىن ۇلگىلى اتقار­عا­نى، زاڭدىلىق پەن قۇقىقتىق ءتار­تىپتى قامتاماسىز ەتۋدە، ەلدىڭ ۇلت­تىق قاۋىپسىزدىگى مەن قورعانىس قا­بىلەتىن نىعايتۋ كەزىندە كور­سەت­­كەن ەرلىگى مەن قاجىرلىلىعى ءۇشىن ءبىر توپ وفيتسەرگە وتاندىق ناگرادالار تاپسىرىلدى. ولار­دىڭ قاتارىندا ءىى دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن ماراپاتتالعان قۇرلىق اسكەرلەرى باس قولباس­شى­سىنىڭ ورىنباسارى قۇربان قا­را­جانوۆ، ءى دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن ماراپاتتالعان رەسپۋب­لي­­كا­لىق ۇلاننىڭ ءبولىم كومانديرى قايروللا سايرانوۆ، ءىى ءدا­رە­جەلى «ايبىن» وردەنىمەن ما­را­پاتتال­عان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى دەنيس بارتەنەۆ، قۇرلىق اسكەر­لەرى باس قولباسشىسى باسقار­ما­سى باس شتابى باستىعىنىڭ ورىنباسارى تولەگەن دۋلامباەۆ جانە تاعى باسقالار بار. ەلباسىنىڭ قولىنان «ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىن الماتى وبلىسى جول پوليتسياسىنىڭ اعا ينسپەك­تو­رى ازامات قازىباەۆ پەن كوك­شە­تاۋ قالاسى توتەنشە جاعداي­لار دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرى ءبىرجان تاشەنوۆ الدى. «جاۋىن­گەرلىك ەرلىگى» ءۇشىن مەدالىمەن م.بوتين، اندرەي كۋليكوۆ جانە باسقالار ناگرادتالدى. ماراپاتتالعانداردى قۇتتىق­تا­عان سوزىندە ەلباسى ولاردىڭ ءوز قىزمەتتەرىن ادال دا بىلىكتىلىكپەن اتقارعاندارى ءۇشىن وسىنداي ما­را­پاتقا يە بولىپ وتىرعاندارىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت كەيبىر ازاماتتاردىڭ ءوز مىندەتىن ات­قارۋ كەزىندە وپات بو­لۋى­نا باي­لانىستى ولاردى قازا تاپ­قاننان كەيىن ماراپاتتاۋعا تۋرا كەلىپ تۇر­عانىن وكىنىشپەن جەتكىزدى. ولار­دىڭ اراسىندا ىشكى ىستەر ورگان­دا­رىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ر.ءابى­شەۆ، ە.كەرىمبەكوۆ، قارجى پو­ليتسيا­سى­نىڭ قىزمەتكەرى ا.جۇ­ما­بەكوۆ بار. جاقسىباي سامرات. ----------------------------------------- سۋرەتتى تۇسىرگەندەر س.بوندارەنكو، ب.وتارباەۆ.

ۇقساس جاڭالىقتار