اۋا رايى • 29 ناۋرىز, 2023

29 ناۋرىزدا اۋا رايى قانداي بولادى؟

75 رەت كورسەتىلدى

«قازگيدرومەت» رمك سينوپتيكتەرى 29 ناۋرىزدا استانادا, شىمكەنتتە جانە بىرنەشە وڭىردە تۇمان جانە نايزاعاي بولاتىنىن بولجادى, دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

29 ناۋرىزدا اۋا رايى قانداي بولادى؟

اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە, باتىسىندا, شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق, تۇمان بولادى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى, كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە, باتىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى.

اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان. سولتۇستىك-شىعىستان, سولتۇستىكتەن جەل سوعادى, كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى - 15-20 م/س.

استانادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە, باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان سوعادى, كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى - 15-20 م/س.

تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە, باتىسىندا, تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا نايزاعاي وينايدى, وڭتۇستىك-شىعىستان وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىساتىن جەل سوعادى, كۇشى - 15-20 م/س.

شىمكەنتتە دە 29 ناۋرىزدا كۇندىز نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك-شىعىستان وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىساتىن جەل سوعادى, كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى, ەكپىنى - 15-20 م/س.

قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا, سولتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر, قار) بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا تۇمان بولادى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىككە اۋىسادى, كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا, سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى.