قازاقستان • 02 جەلتوقسان، 2022

QazaqGaz ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامى وزگەردى

114 رەت كورسەتىلدى

«QazaqGaz» ۇك» اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا اناتولى تەگىسباەۆ پەن ءانۋار بيتانوۆ كىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اناتولى تەگىسباەۆ – ەلىمىزدىڭ گاز ونەركاسىبىنىڭ ارداگەرى، سالانىڭ دامۋىنا ۇزاق جىلدار بويى ەڭبەك سىڭىرگەن ازامات.  ول مۇناي-گاز كەشەنىنىڭ باستاۋىندا تۇردى، سالادا 40 جىلدىق تاجىريبەسى بار. ءبىلىمى مەن بىلىكتىلىگىنىڭ ارقاسىندا ۋچاستوك شەبەرىنەن باس ينجەنەرگە دەيىن كوتەرىلدى. ءتۇرلى جىلدارى «قاراشىعاناقگازپروم» اق، «قازبۋرگاز» ااق، «قاراشىعاناق قمگ» جشس جانە ت.ب باسشىلىق قىزمەتتە بولدى. 2022 جىلدان بەرى اناتولى تەگىسباەۆ QazaqGaz ساراپشىلار كەڭەسىنىڭ توراعاسى رەتىندە گاز سالاسىن رەفورمالاۋعا بەلسەنە اتسالىسۋدا. 

ءانۋار بيتانوۆ - لوندون بيزنەس مەكتەبى مۆا باعدارلاماسىنىڭ تۇلەگى جانە ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مۇناي ينجەنەرياسى ماگيسترى. مۇناي-گاز سالاسىندا كوپ جىلدىق تاجىريبەسى بار  (AGIPKCO، KAZAKHOIL AKTOBE LLP، BIG SKY ENERGY CORPORATION، ROXI PETROLEUM). 2012 جىلدان باستاپ، مۇناي-گاز جوبالارىنىڭ مەنەدجەرى، سودان سوڭ McKinsey & Company حالىقارالىق كونسالتينگتىك كومپانياسىندا سەرىكتەس رەتىندە جۇمىس ىستەدى. اقش، گەرمانيا، كولۋمبيا، مەكسيكا جانە تاعى باسقا ەلدەردە اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرعان. ءانۋاردىڭ تابيعي رەسۋرستار سالاسىنا كونسالتينگ جاساۋ بويىنشا مول تاجىريبەسى بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

جاڭارۋ جوسپارى

ايماقتار • كەشە

ءباسى اسپانداعان التىن

ەكونوميكا • كەشە

100 جانە 99

پىكىر • كەشە

پايدالى نۇسقاۋلىق

قوعام • كەشە

قىمبات قۇجات

قازاقستان • كەشە

تەگىن ءبىلىم الادى

ءبىلىم • كەشە

5G: جەلىگە قوسىلۋ جەدەلدىگى

تەحنولوگيا • كەشە

كەستەلى شاپان

جادىگەر • كەشە

قىراۋدان جازىلعان حات

ادەبيەت • كەشە

ناۋەن حازىرەتتىڭ ءمورى

جادىگەر • كەشە

قورجىندا قوس جۇلدە

سپورت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار