قازاقستان • 29 قاراشا، 2022

قازاقستانعا فينليانديا پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى كەلدى

47 رەت كورسەتىلدى

فينليانديا دەلەگاتسياسى قازاقستانعا ساپار بارىسىندا ءىىم باسشىلىعىمەن كەزدەسۋگە نيەت ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ولار ءىىو-دا جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمانى تالقىلاعان.

كەزدەسۋدە ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى مارات قوجاەۆ ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناعاننان بەرى قازاقستان مەن فينليانديا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ءوزارا تۇسىنىستىك، سەنىم جانە دوستىق اتموسفەراسىندا دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

سونداي-اق ءىىم باسشىلىعى شەتەلدىك دەلەگاتسيانى ىشكى ىستەر ورگاندارىن جاڭعىرتۋ جونىندەگى باعدارلامانىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىمەن تانىستىردى.

سوڭعى جاڭالىقتار

جسدپ ۇمىتكەرلەرىن انىقتادى

ساياسات • بۇگىن، 00:08

ۇلت ءۇمىتىن اقتاعان

رۋحانيات • كەشە

يكەمدى باعام رەجىمى

قارجى • كەشە

ابە

ادەبيەت • كەشە

Enbek.kz ءبارىن جەڭبەك

قوعام • كەشە

«حات قورجىن»

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ابىگەرگە تۇسىرگەن تولاسسىز جاۋىن

توتەنشە جاعداي • كەشە

باۋكەڭنىڭ كوپ قىرى

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار