قوعام • 23 قىركۇيەك، 2022

ەلىمىزدە 1،7 ميلليون ادام م ۇلىك سالىعىن تولەمەگەن

126 رەت كورسەتىلدى

2022 جىلدىڭ 1 قازانىندا جىلجىمايتىن م ۇلىك جانە جەر ۋچاسكەلەرىنىڭ مەنشىك يەلەرىنىڭ 2021 جىلعا ەسەپتەلگەن م ۇلىك سالىعىن تولەۋ مەرزىمى اياقتالادى. سالىق تولەۋ مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا نەبارى 1 اپتا قالسا دا، 1،7 ملن مەنشىك يەسى سالىق مىندەتتەمەسىن ءالى ورىنداماعان. بۇل تۋرالى قر قم مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىندە حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

سالىق زاڭناماسىنا سايكەس الداعى سالىق سومالارى بويىنشا حابارلامالار وسى جىلدىڭ شىلدە ايىندا مەنشىك يەلەرىنە جىبەرىلگەن ەدى. بۇدان باسقا، «كاسپي بانك» اق ءموبيلدى قوسىمشاسىن پايدالانۋشىلارىنا PUSH-حابارلامالار تۇرىندە جىبەرىلدى.

«2021 جىل ءۇشىن م ۇلىك سالىعى 3،8 ملن سالىق تولەۋشى بويىنشا جالپى سوماسى 14،3 ملرد تەڭگەگە ەسەپتەلگەن.  دەگەنمەن، بۇگىنگى كۇنى شامامەن 1،7 ملن مەنشىك يەسى «2021 جىل» كەزەڭىنە 5،7 ملرد تەڭگە سوماسىنا م ۇلىك سالىعىن تولەمەگەن. تولەنبەگەن سالىق سومالارى بويىنشا الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىندارى كوش باستاپ تۇر (1 379 ملن تەڭگە)، ەكىنشى ورىندا – شىمكەنت قالاسى (1 194 ملن تەڭگە)، انتيرەيتينگتىڭ ۇشتىگىندە – استانا قالاسى (1 094 ملن تەڭگە). وسىعان بايلانىستى، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى 2022 جىلدىڭ 2 قازانىنان باستاپ جەكە تۇلعالاردىڭ سالىق بەرەشەگى تۋرالى حابارلامالاردى بورىشكەرلەرگە جىبەرەتىنىن ەسكە سالادى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

1 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن استام بەرەشەك سومالارى بويىنشا حابارلاما تابىس ەتىلگەن سوڭ وتىز جۇمىس كۇنىنەن كەيىن بەرەشەكتى ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ تۋرالى سالىق بۇيرىعى جىبەرىلەدى. بۇل سالىق بۇيرىعى 5 جۇمىس كۇنى وتكەننەن كەيىن جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنا ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ ءۇشىن بەرىلەدى.

بۇل رەتتە، جەكە سوت ورىنداۋشىلارى بەرەشەك سوماسىنان باسقا شوتتارعا تىيىم سالۋ جانە شىعۋعا شەكتەۋ قويۋدان تۋىنداعان قولايسىزدىقتار تۋرالى ايتپاعاندا، سالىق بەرەشەگى سوماسىنىڭ 25%-نا دەيىنگى مولشەردە قوسىمشا تولەمدى ءوندىرىپ الادى.

سالىقتى «e-Salyq Azamat» جانە ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ ءموبيلدى قوسىمشالارى، «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» پورتالى ارقىلى، ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ بولىمشەرىندەگى نەمەسە تولەم تەرمينالدارىنداعى قولما-قول اقشا قاراجاتىمەن، سونداي-اق بانكوماتتار مەن تولەم تەرمينالدارىنداعى بانك كارتالارى ارقىلى تولەۋگە بولادى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى

قارجى • بۇگىن، 09:55

ۇقساس جاڭالىقتار