ايماقتار • 01 ءساۋىر، 2022

بقو-نىڭ شالعىن اۋىلىندا 25 ءۇي سۋ استىندا قالدى

82 رەت كورسەتىلدى

باتىس قازاقستان وبلىسى قاراتوبە اۋدانى قوسكول اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ شالعىن اۋىلىندا تۇرعىن ۇيلەر سۋ استىندا قالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بقو توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، سۋ تاسقىنى 31 ناۋرىز كۇنى كەشكە بولعان. اۋىل 22 ساعاتقا جۋىق ۋاقىت بويى سۋ استىندا قالعانى تۋرالى حاباردان كەيىن ورالدان قاراتوبە اۋدانىنا ارنايى تەحنيكا شىقتى.

«قازىرگى ۋاقىتتا تج دەپارتامەنتى مەن وبلىس باسشىلىعى سۋ باسۋ قاۋپى بار اۋماقتاعى جاعدايدى باعالاۋ ماقساتىندا تىكۇشاقپەن ۇشىپ كەتتى. شالعىن اۋىلىنداعى سۋ باسقان 25 ءۇيدىڭ تۇرعىندارى مادەنيەت ۇيىنە كوشىرىلدى. تۇرعىنداردى كوشىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلۋدا. شالعىن اۋىلى باقىلاۋدا»، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار