ايماقتار • 21 اقپان، 2022

قىزىلوردا وبلىسىنداعى بالىقتاردىڭ قىرىلۋ سەبەبى انىقتالدى

90 رەت كورسەتىلدى

بالىق شارۋاشىلىعى كوميتەتى قىزىلوردا وبلىسى ارال اۋدانى بوگەن اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى قاراشالاڭ سۋ ايدىنىنا سىرداريا وزەنىنەن سۋ الاتىن كانالدىڭ بويىندا بالىق شاباقتارىنىڭ قىرىلۋى فاكتىسىن تەكسەرىپ، ناتيجەسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

مامانداردىڭ پايىمداۋىنشا بالىقتاردىڭ قىرىلۋىنا سۋداعى وتتەگىنىڭ ازدىعى سەبەپ بولىپ وتىر.

«بالىق شاباقتارىنىڭ جاپپاي قىرىلۋىنا بايلانىستى 19 اقپان كۇنى وسىعان دەيىن بەكىتىلگەن 2021-2023 جىلدار ارالىعىنداعى قىس مەزگىلىندە بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە بالىقتاردىڭ جاپپاي قىرىلۋ قاتەرىنە جول بەرمەۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىنا سايكەس، قۇزىرلى ورگاندارمەن بىرگە زەردەلەۋ جۇمىسىن جۇرگىزدى. جالپى كولەمى بويىنشا كانال ۇزىندىعى - 1،2 كم جۋىق، ەنى - 16 م. زەرتتەۋ بارىسىندا كانال بويىنان بىرنەشە ويىق ويىلىپ، بالىق قىرىلعانى (تورتا، تابان، اقبالىق) انىقتالدى. كانال بويىنداعى قىرىلعان بالىق شاباقتارىنىڭ جالپى سالماعى 975،2 كگ، ەڭ كىشى ۇزىندىعى - 4،5 سم، ەڭ ۇلكەنى - 10 سم. زەرتتەۋ جۇرگىزۋ كۇنى سۋداعى وتتەگى مولشەرى 3،5 مگ/دم³، تەمپەراتۋراسى 2،5 ºس، ورتاشا تەرەڭدىگى 2،5 م قۇراعان. عىلىمي ۇيىمنىڭ مامانى ءوزىنىڭ الدىن الا تۇجىرىمداماسىندا وتتەگىنىڭ ازدىعى بالىقتار تىرشىلىگى ءۇشىن قولايسىز ەكەندىگىن بىلدىرگەن» دەلىنگەن كوميتەت حابارلاماسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار

11 تامىزعا ارنالعان ۆاليۋتا باعامى

ەكونوميكا • بۇگىن، 09:40

ۇقساس جاڭالىقتار