كوروناۆيرۋس • 05 تامىز، 2021

ءۇي كارانتينىن بۇزۋشىلاردىڭ سانى ازايماي تۇر

19 رەت كورسەتىلدى

شىلدەدە Ashyq باعدارلاماسى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپكەرلەر بۇرىنعىدان 10 ەسە كوپ كارانتين تالابىن بۇزۋشىلاردى انىقتادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل تۋرالى قر ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى «اتامەكەن» باسقارما توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا حابارلادى.

«بۇكىل ەل بويىنشا 700-دەن استام ءىرى ساۋدا ورتالىعى مەن جابىق بازار Ashyq جوباسىنا قوسىلعان. ەگەر ءار ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا ورتاشا ەسەپپەن 300 جالعا الۋشى دەپ ەسەپتەسەك (كەيدە ودان 2 ەسە كوپ بولادى)،  جوبانىڭ ساۋدا وبەكتىلەرىن قامتۋ كولەمى،  شامامەن، 200 مىڭنان استى. شىن مانىندە، ءبىر ايدا «قىزىل» مارتەبەسى بار كارانتيندى بۇزۋشىلاردىڭ سانى تاۋلىگىنە 184-تەن 1916-عا دەيىن ءوستى»، دەپ جازادى يۋليا ياكۋپباەۆا.

اۆتوردىڭ جازۋىنشا، Covid ستاتۋستى تەكسەرۋ ءۇشىن ۇيدەن شىعۋدىڭ قاجەتى جوق. Ashyq.kz سايتىنان تەكسەرۋگە بولادى.

«كۇن سايى 400 مىڭنان استام ادام ءوز مارتەبەسىن تەكسەرەدى. سايت ارقىلى كۇنىنە «قىزىل» مارتەبەسى بار 7700-دەن استام ازامات تىركەلەدى»، دەپ ءتۇسىندىردى توراعا ورىنباسارى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇكىمەت شيكى مۇناي باعاسىن بەكىتتى

ەكونوميكا • 24 قىركۇيەك، 2021

قىتاي مەن قازاقستان جۇك تاسىمالى ارتقان

ەكونوميكا • 24 قىركۇيەك، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار