ايماقتار • 19 ءساۋىر، 2021

شقو-دا 10 دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنى سالىنادى

49 رەت كورسەتىلدى

دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورتتى دامىتۋدىڭ 2025 جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسىنا سايكەس شىعىس قازاقستان وبلىسىندا بۇقارالىق سپورت ءتۇرىن دامىتۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. سوعان سايكەس، سپورتقا دەن قويعان ازاماتتاردىڭ سانى ارتقان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى دوسجان ءۋالحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر سپورتپەن اينالىسقان ادامدار سانى 427 مىڭعا دەيىن ارتقان.

وڭىردە سپورتپەن شۇعىلدانامىز دەگەندەر ءۇشىن ءتۇرلى سپورت نىساندارى سالىنىپ-اق جاتىر. بۇگىندە وبلىس بويىنشا بارلىعى 3 مىڭنان استام سپورت كەشەنى بار ەكەن. وتكەن جىلدىڭ وزىندە 16 نىسان پايدالانۋعا بەرىلدى. اقتوعاي كەنتىندە، كوكپەكتى اۋىلىندا جانە شار قالاسىندا ءۇش دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنى بوي كوتەردى. سونداي-اق، ەكى ءجۇزۋ باسسەينى، بەس سپورت الاڭى، بەس شاعىن فۋتبول الاڭى، ءبىر حوككەي قورابى سالىنعان.

– قازىرگى تاڭدا ءۇش سپورت نىسانىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. اتاپ ايتساق، كاتونقاراعاي اۋىلى مەن شەمونايحا قالاسىندا ەكى دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنى جانە ماقانشى اۋىلىندا ءبىر سپورت ءمودۋلى سالىنۋدا. بيىل مارقاكول، اقسۋات، قاينار، بورودۋليحا، سامار، بوزانباي، ۇلكەن نارىن اۋىلدارىندا جانە سەرەبريانسك قالاسىندا شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ قۇرىلىسىن باستالادى، – دەدى دوسجان ءۋالحانوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار