سپورت • 22 اقپان، 2021

بالۋان اتىنداعى بۇرىش

7 رەت كورسەتىلدى

اتى اڭىزعا اينالعان بالۋان جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ بۇگىنگى بايزاق اۋدانىنىڭ ديحان اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. شاعىن اۋىلدان شىققان سپورتشى وسىدان قىرىق ءبىر جىل بۇرىن ماسكەۋ وليمپياداسىندا توپ جارىپ، قازاق اتىن الەمگە ايگىلەدى.

وتكەن جىلى دۇنيەدەن وتكەن بالۋاننىڭ ەسىمى ماڭگى ەل ەسىندە. قارشاداي كەزىنەن كۇرەسكە ءومىرىن ارناعان داڭق­­تى تۇلعانىڭ رۋحىن ۇلىق­­تاۋ ماقساتىندا تۋعان جە­­رىندە بىرقاتار جۇمىس اتقا­­رىلۋدا.

جۋىردا بايزاق اۋداندىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىن­­داعى بۇرىش اشىلدى. مۇندا كەلۋشىلەر بالۋان ءومى­رىنىڭ ءتۇرلى كەزەڭدەرىمەن تانىسا الادى. «جاڭادان اشىل­عان ار­نايى بۇرىشقا اي­گىلى با­لۋاننىڭ جەكە زاتتارى، فوتو­سۋرەتتەرى، كىتاپتارى قو­­يىل­عان. جادىگەرلەردىڭ ىشىندە جاقسىلىق اعامىزدىڭ العاش جارىستارعا شىققان كەزدە كيگەن اقشىل-سۇر ءتۇستى كوس­تيۋم-شالبارى دا بار. سپورت­شىنىڭ وسى جانە وزگە دە تۇتىنعان زاتتارىن ەرەك­شە قى­زىعۋشىلىقپەن تا­ما­شالاي­تىن مۋزەيگە كەلۋشى كوپشىلىك جاستار باتىر جولىن جال­عاستىرعىسى كە­لە­تىنىن ايتادى»، دەيدى مۋ­زەي­دىڭ قور ساق­تاۋشىسى اي­دانا شوت­باسوۆا.

بۇگىندە بالۋان تۋعان وڭىر­دە جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى سپورت مەكتەبى بار. اتالعان كەشەندە سان مىڭ­داعان ۇل-قىز سپورتپەن شۇ­عىل­دانىپ، بيىك ارەنالار­دا ەلىمىزدىڭ اتىن تانىتىپ ءجۇر. بالۋاننىڭ جولىن جال­عاس­تىرۋشى جاستار ءۇشىن مۇن­دا بارلىق مۇمكىندىك قاراس­تى­رىلعان.

 

جامبىل وبلىسى

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

جىراۋلىق ونەردىڭ جاناشىرلارى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:56

Big Tech كومپانيالارىنىڭ قارجىلىق ماسەلەسى

باعدارلامالار • بۇگىن، 21:30

ۇستازى جاقسىنىڭ ۇستامى جاقسى

رۋحانيات • بۇگىن، 18:30

بالقاشتا قار جاۋىپ جاتىر

اۋا رايى • بۇگىن، 15:48

توي تويلاۋ تىيىلماي تۇر

قوعام • بۇگىن، 10:45

ۇقساس جاڭالىقتار