ايماقتار • 22 اقپان، 2021

كۇردەلى كەزەڭدە قارقىن باسەڭدەگەن جوق

78 رەت كورسەتىلدى

الەمدى ابىگەرگە سالعان پاندەميا سپورتتىڭ دا قول-اياعىن ءجىپسىز بايلادى. تۋرنيرلەر توقتادى. جىلدا ءتۇرلى جارىستاردا كۇش سىناسىپ، وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىندا تەر توگىپ جۇرەتىن اتلەتتەر امالدىڭ جوقتىعىنان ۇيدەن اتتاپ شىعا الماي قالعان ەدى. مىنە، مۇنداي جاعدايدا سپورت سالاسى باسشىلارىنىڭ الدىندا تىعىرىقتان الىپ شىعاتىن جولدى شۇعىل تابۋ مىندەتى تۇردى.

سۋرەتتە: ورتادا (سولدان وڭعا قاراي) وبلىس سپورتىنىڭ باسشىسى تەمىرحان ابىلاەۆ پەن ۇوك سپورت ديرەكتسياسىنىڭ ديرەكتورى ەلسيار قاناعاتوۆ.

بۇل ماسەلەدە قاراعاندى وبلىس­تىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىلىعى باتىل قادامدارعا، تىڭ شەشىمدەرگە بارا ءبىلدى. مىسالى، وڭىردە جارىس­تار، وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى جانە باسقا دا ءىس-شارالار جاڭا پىشىمدە  قاشىقتان، ونلاين رەجىمدە جۇر­گىزىلە باستادى.

«بىلتىر تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان Saryarqa ونلاين سپارتاكياداسى العاش رەت و­تكىزىلدى، دەيدى وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باس­قار­ماسىنىڭ باسشىسى تەمىر­حان ابىلاەۆ. – سپورتتىڭ توعىز تۇرى­نەن قالالار مەن اۋداندار ارا­سىندا وتكەن جارىسقا بەس مىڭ­­­عا جۋىق ادام قاتىستى. بۇل قازاق­ستان­دا قاشىقتىق رەجىمىندە ۇيىم­­داس­تىرىلعان جارىستار ارا­سىن­داعى ۇزدىگى بولدى. جالپى، كا­ران­تيندىك شەكتەۋلەر كەزىندە بارلىق سانيتارلىق نورمالار مەن ەرە­جەلەردى ساقتاي وتىرىپ، ونلاين-فورماتتا 371 سپورتتىق تۋر­نير ءوتىپ، وعان 18 564 ادام قا­تىستى».

سونىمەن قاتار جەرگىلىكتى Saryarqa تەلەارناسىمەن بىرلەسىپ «گيم­ناستيكا» جوباسى جۇزەگە اسى­رىلدى. باعدارلاما اياسىندا جانساي سماعۇلوۆ، بەيىم­بەت كانجانوۆ، اپا­لى-ءسىڭ­لىلى نەميچتەر، ميلانا سافرو­نوۆا جانە باسقا جەتەكشى سپورتشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە تىكەلەي ەفيرلەر ۇيىمداستىرىلدى. سونداي-اق بىلتىرعى قازان ايىندا تسيفرلى تەحنولوگيالاردىڭ كومەگىمەن «QARAGANDY MARATHON 2020» حالىقارالىق ونلاين مارافونى دا ۇيىمداستىرىلدى.

جالپى، قازىرگى تاڭدا قاراعاندى وبلىسىندا بالالار-جاسوسپىرىمدەر 109 كلۋبى، جاسوسپىرىمدەردىڭ 22 دەنە شىنىقتىرۋ كلۋبى، جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەردە 2 337 سپورت ۇيىرمەسى، كوللەدجدەردە 431 سەكتسيا، جوعارى وقۋ ورىندا­رىندا 126 سپورت ۇيىرمەسى جۇمىس ىس­تەيدى. ال وڭىردەگى 45 سپورت مەك­تەبىندە 32 896 بالا مەن ءجاسوسپىرىم تەگىن جاتتىعادى.

ايتا كەتەتىن ءبىر جايت، بي­ىل­­دان باستاپ قالالار مەن اۋدان­­­داردا ورنالاسقان 17 مامان­دان­­­دىرىلماعان بالالار-جاس­وس­پى­رىمدەر سپورت مەكتەبى وب­لىس­تىق دەڭ­گەيگە بەرىلدى. جال­پى ال­­عان­دا، وڭىردەگى سپورت ۇيىر­مە­لە­رىنە قا­تىساتىن بالالار مەن جاس­وس­پىرىم­دەر سانى 146 015 ادام­عا جەتتى.

بۇگىندە قاراعاندى وبلىسىنىڭ جەتەكشى سپورتشىلارىنىڭ الدىندا زور ماقسات بار. كوزدەگەن باستى نىسانا – توكيو وليمپياداسى. قازىردىڭ وزىندە بۇل دوداعا قاتىسۋ جولداماسىنا بوكسشى ابىلايحان ءجۇسىپوۆ، ايەلدەر كۇرەسىنەن ەل­ميرا سىزدىقوۆا، سونىمەن بىرگە مانەرلەپ ءجۇزۋشى اپالى-ءسىڭلىلى الەك­ساندرا مەن ەكاتەرينا نە­ميچتەر يە بولعان.

ايتا كەتۋ كەرەك، توكيوعا اپاراتىن جولداما سانى بۇدان دا كوپ بولۋى مۇمكىن دەگەن ءۇمىت بار. قازىرگى تاڭدا وبلىستىڭ 11 ۇز­دىك سپورتشىسىنىڭ سپورتتىڭ جەتى ءتۇرى بويىنشا ليتسەنزيا الۋعا مۇمكىندىگى بار. ولاردىڭ قاتا­رىندا دزيۋدوشىلار يسلام بوز­باەۆ، جانساي سماعۇلوۆ، گرەك-ريم كۇرەسىنىڭ شەبەرى ەرۇلان ىسقاقوۆ، باتۋتتا سەكىرۋشى دانيل مۇساباەۆ، اكادەميالىق ەسكەك ەسۋشىلەر سۆەتلانا گەرمانوۆيچ، ۆيتالي ۆاسيلەۆ، ميحايل تاسكين، بايداركا مەن كانوەدا ەسكەك ەسۋشىلەر داريا رازۋموۆيچ، جەڭىل اتلەتشىلەر ريما كاشافۋتدينوۆا، داۆيد ەفرەموۆ جانە ۇستەل تەننيسشىسى زاۋ­رەش اقاشەۆا بار.

پاراليمپيا ويىندارىنا بە­رىلەتىن كۆوتا ءۇشىن كۇرەستە ءوڭىر­دىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى سپورت­شىلارىنىڭ دا كورسەتكىشى جامان ەمەس. مىسالى، بۇگىندە جۇ­زۋدەن ناتاليا زۆياگينتسەۆا، ان­درەي افاناسەۆ، ءاليا راحىم­بەكوۆا، مىلتىق اتۋدان ايدوس جىلقى­شينوۆ جانە جەڭىل اتلەتشى داستان مۇقاشبەكوۆ جولداماعا يە بولىپ، ءتورت جىلدا ءبىر وتەتىن دوداعا الاڭسىز دايىندالىپ ءجۇر.

وبلىستا جەتەكشى سپورت­شى­لارعا، ياعني ۇلتتىق قۇراما كوماندالار ساپىندا جۇرگەن اتلەتتەرگە بۇرىن بولماعان جاعدايلار جاسالا باستاعانىن ايتا كەتكەن ءجون. بۇل تۋراسىندا ءوڭىر سپورتىنىڭ باسشىسى تەمىرحان ابىلاەۆ بىلاي دەيدى: «وبلىس باسشىلىعى جەتەكشى سپورتشىلاردى قولداپ، ولاردىڭ جاڭا جەڭىستەرى ءۇشىن بارلىق جاع­داي جاساۋدا. مىسالى، 2020 جىلى چەمپيوندارعا شاكىرتاقىنى ەكى-ءۇش ەسە كوبەيتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. شاكىرتاقى الۋشى سپورتشىلار سانى 104-تەن 165 ادامعا دەيىن كوبەيدى».

پاندەميا سالدارىنان تۋىن­داعان كۇردەلى كەزەڭگە قاراماستان، وبلىستا سپورت نىساندارىن سالۋ جۇ­مىستارى سايابىرلامادى. بۇ­گىنگى كۇندە ولاردىڭ قۇرى­لىسى بيۋدجەتتىك جانە بيۋدجەتتەن تىس قاراجات ەسەبىنەن جۇرگىزىلۋدە. مى­سالى، بىلتىر مەملەكەت ەسە­بىنەن قارقارالى قالاسىندا 320 ورىندىق دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنى (دشسك) پاي­دالانۋعا بەرىلدى. سونداي-اق دەمەۋشىلەر ەسەبىنەن تەمىرتاۋدا ءدال سونداي كەشەن سالىنىپ، پا­دا­­لانۋعا بەرىلدى. جالپى، وبلىس بو­يىنشا سپورت نى­ساندارىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارىنا 11 ملرد تەڭگەدەن استام قارجى بولىن­گەن.

وبلىس ورتالىعىنىڭ ءوز با­سىندا رەسپۋبليكالىق فەدەرا­تسيالاردىڭ قاراجاتىنا حالىق­ارالىق تالاپتارعا تولىق جاۋاپ بەرەتىن Saryarqa ۇستەل تەننيسى ورتالىعى مەن «تەننيس» ورتالىعى سالىندى. بىلتىر قاراعاندى وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن كەلگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ ءوزى بۇل تەننيس نى­سان­دارىنا وتە جوعارى باعا بەردى.

جالپى، مەملەكەتتىك باعدار­لامالاردىڭ وڭىردەگى سپورت ين­فراقۇرىلىمىن دامىتۋعا وڭ اسەرىن تيگىزىپ جاتقانىن ايتا كەت­كەن ءلازىم. قازىردىڭ وزىندە «جۇ­مىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى» بويىنشا وڭىردەگى 6 بىردەي سپورت نىسانىنىڭ قۇرىلىسىنا قارا­جات جەتكىلىكتى مولشەردە بولىنگەن. ولاردىڭ قاتارىندا شاح­تينسك قالاسىنداعى 160 ادام­دىق باسسەينى بار دشسك، جەزقازعانداعى 320 ادامدىق باس­سەينى بار دشسك، ۇلىتاۋ اۋدانىنا قا­راستى قارساقباي اۋىلىنداعى 100 ادامدىق دشسك، جەزدى كەن­تىندەگى 160 ادامدىق دشسك، جاڭا­ارقا اۋدانىنىڭ اتاسۋ كەنتىندەگى باسسەين جانە نۇرا اۋدانىنىڭ نۇرا اۋىلىنداعى باسسەين بار.

وبلىس سپورتىنىڭ باسشىسى تەمىرحان ابىلاەۆ حالىقتى سپورتقا جۇمىلدىرۋعا اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتورلاردىڭ ءبىرى – سپورتتىق ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى مەن ونىڭ قولجەتىمدىلىگى ەكەنىن باسا اتايدى. «بۇگىندە،  دەيدى ول، – قاراعاندى وبلىسىندا 3155 سپورت نىسانى جۇمىس ىستەيدى، ونىڭ ىشىندە 1230-ى اۋىلدىق جەرلەردە ورنالاسقان. قالالار مەن اۋدانداردا جىل سايىن حوككەي جانە سپورت الاڭدارى اشىلادى. بۇگىندە وبلىستا جاساندى جابىندىسى بار 333 سپورت الاڭى، 262 كوپ سالالى حوككەي كورتى جانە 34 ستريت-ۆوركاۋت الاڭى بار».

بۇل باعىتتاعى جۇمىستاردىڭ جەمىستى بولۋىنا «جۇمىسپەن قام­تۋدىڭ جول كارتاسى» باع­دار­لاماسىنىڭ يگى ىقپال ەتكەنىن اتپاي كەتۋگە بولمايدى. مىسالى، وتكەن جىلى اتالعان مەملەكەتتىك باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا 14 جوباعا 1 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قاراجات بولىنگەن.

بۇدان بولەك بۇگىندە «اۋىل – ەل بەسىگى» مەملەكەتتىك باعدار­لا­ماسى اياسىندا بۇقار جىراۋ اۋدا­نىنىڭ بوتاقارا كەنتىندە 320 ورىندىق سپورت كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. بيۋدجەتتەن تىس قاراجات ەسەبىنەن قاراعاندى قالا­سىندا سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ كە­شەنى مەن ترياتلون پاركى سالىنۋدا.

وبلىس سپورتىنىڭ باسشىسى تەمىرحان ابىلاەۆ ءاربىر قالا مەن اۋىلدىق جەرلەردە تۇراتىن بالالاردىڭ، جاستار مەن ەرەسەك ادامداردىڭ سپورتپەن شۇ­عىل­دانۋىنا جاعداي جاساۋدى باستى ماقسات سانايدى. «مەملەكەت باسشىسى بىلتىرعى جولداۋىندا وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ سپورتتىق، شىعارماشىلىق الەۋەتىنە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. ءبىزدىڭ باسقارما جاڭا جاعدايدا وسى باعىتتا بەلسەندى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا سپورت­شى­لاردىڭ جاتتىعۋىنا رۇقسات ەتىلدى، بارلىق قاجەتتى سانيتارلىق نورمالاردى ساقتاي وتىرىپ، سپورت كەشەندەرى مەن باسسەيندەر جۇمىس ىستەي باستادى. وبلىستىق جانە اۋداندىق جارىستاردى وتكىزۋگە ءالى دە بولسا رۇقسات بەرىلگەن جوق، بىراق ولار مىندەتتى تۇردە ونلاين رەجىمدە جالعاسادى. 2021 جىلعا ەلۋگە جۋىق اۋقىمدى سپورتتىق ءىس-شارالار جوسپارلانعان، وعان ءارتۇرلى جاستاعى وبلىس تۇرعىندارى قاشىقتان قاتىسا الادى»، دەيدى ءوڭىردىڭ سپورت باسشىسى.

 

قاراعاندى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

«كيىك جاپپاي قىرىلىپ جاتىر»..

ايماقتار • بۇگىن، 14:15

پنەۆمونيادان 5 ادام قايتىس بولدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:00

شقو-دا تۇرعىندار ەۆاكۋاتسيالاندى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

تاسقىن قاۋپى اۋەدەن زەرتتەلدى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

الماتىدا تاۋ باۋرايى وتقا وراندى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار