ايماقتار • 06 قاڭتار، 2021

سەناتورلار ەكولوگيالىق جوبالاردىڭ ورىندالۋىن قاداعالادى

117 رەت كورسەتىلدى

سەنات دەپۋتاتتارى عۇمار دۇيسەمباەۆ پەن ساعىندىق لۇقپانوۆ  اتىراۋ وبلىسىندا ساپارلاپ ءجۇر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ساپار بارىسىندا سەناتورلار اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا بولدى. ولار زاۋىتتىڭ وندىرىستىك قىزمەتىمەن، جوسپارلى جوندەۋ ناتيجەلەرىمەن، «Tazalyq» جوباسىمەن جانە وزگە دە بيزنەس-جوبالارىمەن تانىستى.

دەپۋتاتتار زاۋىت جۇمىسشىلارىمەن كەزدەسىپ، ولاردىڭ الەۋمەتتىك قامتىلۋ ماسەلەلەرىمەن تانىستى.

عۇمار دۇيسەمباەۆ پەن ساعىندىق لۇقپانوۆ اتىراۋ قالاسىنداعى كارىزدىك سۋلاردىڭ بۋلانۋ الاڭىنىڭ جۇمىستارىمەن دە تانىستى.

بۇعان دەيىن اتىراۋ وبلىسى اكىمدىگى مەن «اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى» جشس اراسىندا اتىراۋ قالاسىنىڭ سول جاعالاۋىنداعى «ساسىقساي» بۋلانۋ القابىن قالپىنا كەلتىرۋ جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويىلىپ، ناقتى جۇمىستار مەن ولاردىڭ ورىندالۋ مەرزىمى كورسەتىلگەن «جول كارتاسى» بەكىتىلگەن بولاتىن.

زاۋىت 2022 جىلدىڭ اياعىنا دەيىن 860 گەكتار جەردى قالپىنا كەلتىرەدى. سەناتورلار ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى جونىندە ءتيىستى لاۋازىم يەلەرىمەن پىكىرلەستى. دەپۋتاتتار بۇل جوبانىڭ ەكولوگيالىق ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ولار كارىزدىك تازارتۋ جۇيەسىنىڭ قۇرىلىم جۇمىسىمەن دە تانىسىپ قايتتى.

سونداي-اق سەناتورلار اتىراۋ قالاسىنداعى «بەرەكە» شاعىن اۋدانى مەن «تالقايراڭ» ەلدى مەكەنىندەگى «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنىڭ الاڭىندا بولدى. تالقايراڭ اۋىلى ماڭىنان بوي كوتەرەتىن جاڭا ىقشام اۋدانداردا 25 مىڭنان اسا پاتەرلى 430 تۇرعىن ءۇي سالۋ جوسپارلانعان.

ساپار بارىسىندا سەناتورلار يساتاي اۋدانىندا دا بولدى. اۋدانعا قاراستى قىزىلۇي ەلدىمەكەنىنە گاز تارتۋ ماسەلەسى تۋىنداپ وتىر. اۋىلدا 150-گە جۋىق ادام تۇرادى. الەۋمەتتىك قيىندىقتارعا قاراماستان، اۋىل تۇرعىندارى تۋعان جەرلەرىن تاستاپ كوشكىسى كەلمەيدى. سەنات دەپۋتاتتارى بۇل جاعدايمەن بۇرىننان تانىس ەكەندىگىن ايتتى جانە ەلدى مەكەنگە گاز تارتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا ۋادە بەردى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار