ەلوردا • 29 قىركۇيەك، 2020

ىندەتتىڭ جاڭا تولقىنىندا ءموبيلدى بريگادالار قالاي جۇمىس ىستەيدى؟

56 رەت كورسەتىلدى

ءموبيلدى بريگادالاردىڭ جۇمىسى 5 مىڭ تۇرعىنعا ءبىر بريگادا ەسەبىنەن ۇيىمداستىرىلادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz ەلوردا اكىمدىگىنە سىلتەمە جاساپ.

ەلوردادا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ جاڭا تولقىنىنا اۋرۋحانالار مەن ستاتسيونارلار دايىندالۋدا.

بريفينگ بارىسىندا قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى تيمۋر مۇراتوۆتىڭ ايتۋىنشا، كوروناۆيرۋستىڭ اسيمپتوماتيكالىق فورماسى بار جانە اۋرۋى جەڭىل ءوتىپ جاتقان پاتسيەنتتەردى، سونداي-اق ەمحانالاردىڭ پروۆيزورلىق بولىمشەلەرىنىڭ ماماندارىمەن بايلانىستا بولعان ادامداردى قاشىقتان ەمدەۋ جالعاساتىن بولادى.

ء"موبيلدى بريگادالاردىڭ جۇمىسى ۇيگە بارىپ، جاقىندارىنان پتر ادىسىمەن كۆي-گە جاعىندى الۋ ارقىلى،  شاقىرۋلارعا كورسەتۋ ءۇشىن بەس مىڭ تۇرعىنعا ءبىر بريگادا قىزمەت ەتەدى. قالادا بارلىعى 207 ءموبيلدى بريگادا بار. جەدەل رەسپيراتورلىق اۋرۋلارمەن اۋىراتىن ناۋقاستاردى قابىلداۋ بويىنشا سۇزگى-كابينەتتەردىڭ جۇمىسى كۇشەيتىلدى"، دەپ ءتۇسىندىردى تيمۋر مۇراتوۆ.

سونداي-اق مساك دەڭگەيىندە پاتسيەنتتەرگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ الگوريتمى جانە جرۆي جانە كۆي كەزىندە قادامدىق باعدارلاۋ ازىرلەندى.

"ينفەكتسيالىق جانە پروۆيزورلىق ستاتسيونارلارعا جاتقىزۋدى قاجەت ەتەتىن ناۋقاستار اعىنىن ءبولۋ ماقساتىندا قالالىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانساسىنىڭ بازاسىندا احۋالدىق ورتالىق ۇيىمداستىرىلدى.

چات-بوت ارقىلى 103 قوڭىراۋدى وڭدەۋ بويىنشا جۇمىس جالعاسۋدا.

قاجەت بولعان جاعدايدا شاقىرۋلارعا قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگادالارىنىڭ سانىن ۇلعايتۋ جوسپارلانۋدا: مساك ۇيىمدارىندا – 70 بريگاداعا دەيىن، جمكس دەڭگەيىندە – 100 بريگاداعا دەيىن، بارلىعى 170 بريگادا"، دەپ ءتۇسىندىردى تيمۋر مۇراتوۆ.

ايتا كەتەيىك، بۇگىندە قالادا ينفەكتسيالىق ناۋقاستاردى ەمدەۋ ءۇشىن 434 ءوجج-اپپاراتى بار.

بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قاجەت بولعان جاعدايدا 5 مىڭنان استام قوسىمشا  توسەك-ورىندى  ورنالاستىرۋ ءۇش كەزەڭدە جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

جانى جايساڭ جاز-اتا

قوعام • كەشە

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار