پرەزيدەنت • 04 مامىر، 2020

مەملەكەت باسشىسى د.ءا.اباەۆتى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىنداۋ تۋرالى جارلىعى

5 رەت كورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعى

د.ءا.اباەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىنداۋ تۋرالى

داۋرەن اسكەربەك ۇلى اباەۆ قازاقستان رەسپۋب­ليكاسى پرەزيدەن­تىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىن­دالسىن.

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ق.توقاەۆ

نۇر-سۇلتان، اقوردا، 2020 جىلعى 4 مامىر №320

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار