ايماقتار • 08 ءساۋىر، 2020

نۇر-سۇلتانداعى 5 ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىر - باسقارما

76 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساۋلە كيسىقوۆا حابارلادى.

«ەلوردادا ۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 222-گە جەتتى. ونىڭ ىشىندە 46% - ەر ازاماتتار، 54% - ايەل ادامدار جانە 43%– 30-دان 49 جاسقا دەيىنگى ازاماتتار، 27% – 18-دەن 29 جاسقا دەيىنگى ازاماتتار. 17% – 50-59 جاس ارالىعىندا، 9% – 60-69 جاس، 1% – 70-تەن جوعارى جاستاعىلار. 3% – 18 جاسقا تولماعان بالالار»، - دەدى باسقارما باسشىسى.

ونىڭ ايتۋىنشا، جازىلىپ شىققانداردىڭ سانى – 28 نەمەسە 13%-عا جەتتى.

«قازىرگى تاڭدا اۋرۋحانالاردا 493 ناۋقاس ەم الىپ جاتىر. ونىڭ 203-ءى كوروناۆيرۋستان ەمدەلۋشىلەر، ونىڭ ىشىندەگى 10 ناۋقاس اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى. سونىمەن قاتار، 5 ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىر. ونىڭ 3-ءۋى جاساندى وكپە جەلدەتۋ اپپاراتىنا قوسىلعان. بەكىتىلگەن حاتتاماعا سايكەس ءتيىستى ەم جۇرگىزىلۋدە. باسقا ناۋقاستاردىڭ جاعدايى قالىپتى. نۇر-سۇلتان قالاسىندا 28 قاڭتاردان باستاپ 6315 باقىلاۋدان جانە ەمدەۋدەن ءوتتى، ونىڭ 202-ءسى 18-گە تولماعان بالالار»، - دەدى س. قيسىقوۆا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرتەڭ قىزىلوردادا كۇن كۇرت ىسيدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:22

اقمولادا 3 ادام سۋعا كەتتى

ايماقتار • بۇگىن، 13:42

ۇقساس جاڭالىقتار