ايماقتار • 04 ءساۋىر، 2020

اتىراۋ: ناۋقاستارمەن بايلانىستا بولعاندار كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان

217 رەتكورسەتىلدى

وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قاۋىپتى ىندەت جۇقتىرعان ەكى ادام بۇعان دەيىن انىقتالعان ناۋقاستارمەن قارىم-قاتىناس جاساعاندار تىزىمىندە بولعان.

- ناۋقاستىڭ ءبىرى – 62 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن. دارىگەرلەر ايەل ادامنىڭ قازىرگى جاعدايىن «قاناعاتتانارلىق» دەپ باعالاپ وتىر. ەمدەلۋشىدە جوتەل، ازداعان دەنە قىزۋى بار. اتىراۋدىڭ تىزىمىنە 22-ءشى بولىپ ەنگەن 37 جاستاعى ەر ادام ينفەكتسيالىق كارانتينگە جاتقىزىلدى. جاعدايى اۋىر. دارىگەرلەر «ناۋقاستا پنەۆمونيا بولۋى مۇمكىن» دەگەن كۇدىكتىڭ بارىن ايتادى. ناۋقاستا دەنە قىزۋى جوق. بىراق، جوتەل، السىزدىك، دەنەسىندە ىسىك بەلگىلەرى بار، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى.

بۇگىنگى تاڭدا ينفەكتسيالىق ستاتسيوناردا 22 ناۋقاس، پروۆيزورلىق ستاتسيوناردا 27 ادام ەمدەلۋدە. كارانتيندىك ستاتسيونارعا 165 ادام ورنالاستىرىلسا، 1098 اتىراۋلىق ۇيدە وقشاۋلانعان.

 

جۇماسات عازيز

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار