ايماقتار • 22 ناۋرىز، 2020

نۇر-سۇلتاندا 1234 ادام كوروناۆيرۋس كۇدىگىمەن ستاتسيوناردا جاتىر

161 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساۋلە قيسىقوۆا حابارلادى.

«2020 جىلى 22 قاڭتاردان باستاپ، نۇر-سۇلتاندا ينفەكتسيالىق ستاتسيونارلار مەن پروۆيزورلىق ستاتسيونارلار اشىلدى. 28 قاڭتاردان باستاپ، وندا 1942 پاتسيەنت جاتتى. ونىڭ ىشىندە 109 ادام نەمەسە 6% - 18 جاسقا تولماعان. 22 ناۋرىز ساعات 10.00-دەگى جاعداي بويىنشا 1234 ادام كوروناۆيرۋس كۇدىگىمەن ستاتسيوناردا جاتىر. ونىڭ 61-ءى - بالالار»، - دەدى باسقارما باسشىسى

قازىرگى ۋاقىتتا نۇر-سۇلتاندا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ 31 جاعدايى تىركەلدى.

«30 ناۋقاس - قازاقستان ازاماتتارى بولسا، 1-ەۋى — شەتەلدىك. ولاردىڭ 32% نەمەسە 10 ناۋقاس - ەر ادام، 78% نەمەسە 21 ناۋقاس - ايەلدەر. جاس قۇرىلىمى بويىنشا، 21 وقيعا نەمەسە ناۋقاستاردىڭ 68% - 30-49 جاس ارالىعىندا. 18 جاسقا تولماعان 2 بالا بار جانە 18-29 جاس ارالىعىنداعى 3 ناۋقاس بار. 50-29 جاس ارالىعىندا - 4 ادام جانە 60 جاستان اسقان 1 ناۋقاس تىركەلگەن»، - دەدى باسقارما باسشىسى «حابار 24» تەلەارناسىندا وتكەن بريفينگتە. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرلىكتى دارىپتەيتىن قوماقتى قور

رۋحانيات • 05 ماۋسىم، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار