قوعام • 20 اقپان، 2020

ەلوردانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتتەرى قالانى قالىڭ قاردان تازالاۋدا

11 رەتكورسەتىلدى

كوممۋنالدىق قىزمەتتەر قالانى قالىڭ قاردان تازالاۋ جۇمىستارىن ءۇش اۋىسىمدا جۇرگىزۋدە. اتاپ ايتقاندا، كوشەلەر، جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولى، قوعامدىق ورىندار جانە باسقا دا نىساندار تازالانۋدا. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

9-نان 20-نا قاراعان ءتۇنى قار تازالاۋ جۇمىستارىنا 1181 تەحنيكا بىرلىگى مەن 307 جول جۇمىسشىلارى جۇمىلدىرىلىپ، 31560  تەكشە  مەتر قار شىعارىلدى (2630 رەيس). 20 اقپاندا قالا كوشەلەرىن قاردان تازارتۋ جۇمىستارىنا 1397 تەحنيكا بىرلىگى مەن 1127 جول جۇمىسشىلارى تارتىلدى.

جالپى وسى ۋاقىتقا دەيىن بارلىعى 4224543 تەكشە مەتر قار شىعارىلدى (335003 رەيس). «قازگيدرومەت» رمك مالىمەتىنە سايكەس، 18 اقپاننان 19 اقپانعا قاراعان ءتۇنى جارتى ايلىق جاۋىن-شاشىن مولشەرى ءتۇستى. تۇندە 7 مم بولسا، ايلىق نورما 15 مم قۇرايدى. 

اقپان ايىنىڭ باسىنان بەرى جاۋىن-شاشىن مولشەرى 33 مم قۇرايدى. قازىرگى تاڭدا دەپارتامەنتتىڭ جەدەل شتابى قۇرىلدى. ەلوردالىق توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتى تۇرعىندارعا مۇقيات بولىپ،  اۋا رايىنىڭ وزگەرۋى تۋرالى اقپاراتتى جانە ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى ءجىتى قاداعاۋدى ەسكەرتەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرلىكتى دارىپتەيتىن قوماقتى قور

رۋحانيات • 05 ماۋسىم، 2020

ەكى قىلمىستىق توپ ۇستالدى

ايماقتار • 05 ماۋسىم، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار