ايماقتار • 18 اقپان، 2020

باۋىرجان بايبەك جىلۋسىز وتىرعان تۇرعىندارمەن جولىقتى

156 رەتكورسەتىلدى

وڭىرگە كەلگەن جۇمىس ساپارىنىڭ بارىسىندا «Nur Otan» پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى  باۋىرجان بايبەك پاۆلودار اۋدانى، نوۆوچەرنوياركا اۋىلىنا باردى.

سۋرەتتەردى تۇسىرگەن: ۆالەري بۋگاەۆ

اۋىلداعى 5 قاباتتى  تۇرعىن ۇيلەردەگى پاتەرلەر پەشتەرگە كومىر جاعۋ ارقىلى جىلىتىلادى.

بۇل ۇيلەر  كەڭەس وكىمەتى كەزىندە سالىنىپ، سوڭىنان  جىلۋ جەلىلەرىنەن  ءۇزىلىپ قالعان.

 باۋىرجان بايبەك وسى  ۇيلەردە تۇراتىن جىلدار بويى جىلۋدىڭ جوقتىعىنا شاعىم ايتقان  تۇرعىندارمەن كەزدەستى.

اۋدان اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ءۇشىن اۋىلدا جىلۋ قازاندىعىنىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزۋ قاجەت. سوندا جىلۋ جەلىسىنە  تۇرعىن ۇيلەر، مەكتەپ، بالاباقشا، دارىگەرلىك امبۋلاتوريانى قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.  

– وسى جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن «Nur Otan» پارتياسىنىڭ  باقىلاۋىنا الىندى، – دەدى جاعدايمان تانىسقان باۋىرجان بايبەك.

بۇدان كەيىن باۋىرجان بايبەك باستاعان پارتيا دەلەگاتسياسى-وبلىس  ورتالىعىنداعى جەراستى سۋى باسۋ قاۋپى بار  ەكىنشى پاۆلودار اۋدانىندا دا بولدى.

قالا اكىمى قايرات نۇكەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر شاعىن اۋداندا كارىز جەلىلەرى تارتىلۋدا.

باۋىرجان بايبەك پارتيالاستارىنا بۇل كۇردەلى  جۇمىستى دا باقىلاۋعا الىپ، جەلىلەر ساپالى تۇردە تارتىلۋىن قاداعالاۋدى تاپسىردى.

پاۆلودار

سوڭعى جاڭالىقتار

iPhone 12 Pro رەندەرى شىقتى

تەحنولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار