09 شىلدە، 2011

تاعايىنداۋ

171 رەت كورسەتىلدى
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جار­لىعىمەن ەرلان ءادىلحان ۇلى ءاب­ىل­­داەۆ قازاقستان رەسپۋبليكا­سى­نىڭ ومان سۇلتاندىعىنداعى ءتو­تەن­شە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بو­لىپ تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەس­­پۋبليكاسىنىڭ كاناداداعى ءتو­تەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىز­­­مەتىنەن بوساتىلدى. *   *   * مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكى­مىمەن مارات عان ۇلى دەمەۋوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىن­با­سارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. حرونيكا مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكى­مى­مەن امانتاي اكرام ۇلى ءاۋ­با­كى­روۆ باسقا جۇمىسقا اۋىسۋىنا باي­لانىستى قازاقستان رەسپۋب­لي­كا­سى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ور­ىن­با­سارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
سوڭعى جاڭالىقتار

ىرىستى ىنتىماقتىڭ ۇيىتقىسى

ەلباسى • بۇگىن، 01:03

ينۆەستيتسيا ءۇشىن تارتىمدى ەل

تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعى • بۇگىن، 00:38

كونە مۇرالار – حالىق قازىناسى

رۋحانيات • بۇگىن، 00:12

اتام ايتقان جارىق جۇلدىز

تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعى • بۇگىن، 00:04

يراننىڭ تاڭداۋى

ساياسات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار