پىكىر • 22 مامىر، 2022

ەڭبەكتىڭ ەلەنگەنى جاقسى

26 رەت كورسەتىلدى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ ەلى­مىزدىڭ مادەنيەت سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ونەر ماي­­تالماندارىن كاسىبي مەرە­­كە­سىمەن قۇتتىقتاۋىندا «قازاق­­ستاننىڭ حالىق ءارتىسى» قۇرمەتتى اتاعىن قايتارۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.

شىن مانىندە، مۇنداي اتاق بۇرىنعى وداقتاس باسقا رەس­پۋبليكالاردا ساقتالىپ قال­دى دا، بىزدە عانا جوق. بىراق حالىق ءالى دە وسىنداي اتاق بار دەپ ويلايدى. ما­سە­لەن، مەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى» اتاعىن 1981 جىلى مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەندە ال­دىم. سول جولى ول اتاقتى 14 اكتەرگە بەردى.سولاردىڭ قاتارىندا قۇمان تاستانبەكوۆ، قۇداي­بەرگەن سۇلتانباەۆ جانە ەڭ جاسى مەن بولدىم.

قازىر ونەر سالاسىندا ەلەۋ­لى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن بەلگىلى ونەرپازدارعا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى»، دەگەن اتاق بەرىلەدى. بۇل دا جاقسى. الايدا وسى اتاقتى يەلەنگەن دارىن يەسى ەندى «قا­زاق­ستاننىڭ حالىق ءارتىسى» اتا­عىن الۋعا ىنتالانا تۇسەدى. ءبىر جاعىنان، اتاقتى ونەر ادا­مى­نىڭ ەڭبەگىنە بەرىلگەن قۇرمەت دەپ باعالاۋىمىز كەرەك.

ءبىزدىڭ ەلىمىزدە ونەردىڭ قاي سالاسىندا بولسىن توپ جارعان تالانتتار جەتەدى. سو­لاردىڭ ەڭبەگىن دەر كەزىندە كورىپ، باعالاي بىلسەك، ونىڭ باعى جانادى. مىسالى، ءوزىم تەاتردا جان اياماي ەڭبەك ەتىپ جۇرگ­ەن مايتالمانداردى جاقسى بىلەمىن. ولاردىڭ جالاقىسى دا ايتارلىقتاي دەي المايمىن. بىراق سولار اتاق ءۇشىن قىزمەت ىستەپ جۇرگەن جوق، ونەردى جان-تانىمەن سۇيەدى. سونداي-اق بەينەلەۋ ونەرىنىڭ ماماندارى دا ۇنەمى نازاردان شەت قالىپ قويادى. ولارعا دا بۇرىنعى «قازاقستاننىڭ حالىق سۋرەتشىسى»، دەگەن اتاعى قايتارىلسا دۇرىس بولادى دەپ ويلايمىن.

شىنىندا دا، بۇل ماسەلە كوپتەن كوتەرىلىپ كەلەدى. ەندى پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن شەشىمىن تاپقانى، ونەر ادامدارىنىڭ مەرەيىن اسىردى. ءبىز ءۇشىن قۋانعان كۇن بولدى. كەيىنگى جىلدارى ونەرگە دەگەن قولداۋ، جاناشىرلىقتى سەزىنەمىز. ءوزىم استاناداعى قازاق ۇلت­تىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىندە ساباق بەرەمىن. جاستار جىلىندا ەكىنشى كۋرستىڭ ستۋدەنتتەرىمەن مۋزىكا­لىق قويىلىم دايىنداپ، ونى قاراعاندى، اتىراۋ، باتىس قازاقستان وبلىستارىنا گاسترولدىك ساپارمەن بارىپ قويدىق. جۇرتشىلىق جىلى قارسى الدى. وسىنى مەن ونەر­گە دەگەن قولداۋدىڭ ءبىر مىسالى دەپ ايتامىن.

 

مەرۋەرت وتەكەشەۆا،

قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار باعامى ءوستى

قارجى • بۇگىن، 16:12

ۇقساس جاڭالىقتار