الەم • 22 ءساۋىر، 2022

وزبەكستاندا سۋ تاسقىنىنان بەس ادام قايتىس بولدى

31 رەت كورسەتىلدى

وزبەكستاننىڭ جىزاق وبلىسىندا نوسەر جاۋىن سالدارىنان بولعان سەلدەن بەس ادام كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

رەسپۋبليكانىڭ وبلىستىق پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، توتەنشە جاعداي سالدارىنان تاعى التى ادام ءتۇرلى دەنە جاراقاتىن العان. قازىر تەرگەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.

تابيعي اپات سالدارىنان 100-دەن استام ادام ەۆاكۋاتسيالاندى، سۋ استىندا قالعان 260 ءۇيدىڭ 53-ءى تولىعىمەن قيرادى.

سونداي-اق سامارقان وبلىسىندا ۇيلەر مەن كوشەلەردى سۋ باسقان، قاشقاداريا جانە ناۋاي وبلىستارىندا دا سۋ تاسقىنى تىركەلدى.

سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، الداعى 10-15 جىلدا تۇراقتى تۇردە اۋا رايىنىڭ جىلىنۋى (ورتاشا تەمپەراتۋرانىڭ جىلىنا 1،5%-عا ارتۋى) جاۋىن-شاشىننىڭ ۇلعايۋىنا، سونىڭ سالدارىنان سۋ تاسقىنى مەن سەلدىڭ جيىلەۋىنە اكەپ سوعادى.

2021 جىلدىڭ شىلدە ايىندا قىرعىزستانمەن شەكارالاس، وزبەكستاننىڭ شىعىسىنداعى نامانگان وبلىسىندا نوسەر جاۋىن سالدارىنان سەل ءجۇرىپ، 8 ادام كوز جۇمىپ، التاۋى زارداپ شەككەن بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار