الەم • 21 ءساۋىر، 2022

وزبەكستاندا سۋ تاسقىنىنان 4 ادام قايتىس بولدى

43 رەت كورسەتىلدى

تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر سالدارىنان وزبەكستاننىڭ سامارقاند جانە جىزاق وبلىستارىنىڭ كوپ بولىگىندە سۋ تاسقىنى بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kzء وزا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.ەلدىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 19 ساۋىردە باستالعان نوسەر جاڭبىردان كەيىن 20 ساۋىردە سامارقاند جانە جىزاق وبلىستارىنىڭ بىرقاتار اۋدانىندا سەل مەن سۋ تاسقىنى بايقالدى.

اتاپ ايتقاندا، سۋ تاسقىنى جىزاق وبلىسىنىڭ باحمال، فوريش، عاللاارال جانە ش.راشيدوۆ اۋداندارىندا بايقالعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، فوريش اۋدانىنداعى سۋ تاسقىنى سالدارىنان 4 ادام (1 ەر، 3 ايەل) قازا تاپقان.

تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر سالدارىنان سامارقاند وبلىسىنىڭ يشتيحون، بۋلۋنعىر جانە ۇرگۋت اۋداندارىندا سۋ تاسقىنى بولىپ، م-39 حالىقارالىق تاس جولىنىڭ بولىكتەرىن سۋ باسقانى ايتىلادى حابارلامادا.

قۇتقارۋشىلار توتەنشە جاعداي سالدارىن جويۋ شارالارىن قابىلداپ جاتىر.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار