الەم • 19 اقپان، 2022

نيدەرلاندىداعى الاپات داۋىل 3 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى

49 رەت كورسەتىلدى

نيدەرلاندىنىڭ امستەردام قالاسىندا الاپات «يۋنيس» داۋىلى سوعىپ، سالدارىنان ءۇش ادام كوز جۇمدى، دەپ جازادى Egemen.kz

داۋىلدان زارداپ شەككەن تۇرعىندار تاراپىنان ەلدىڭ قۇتقارۋ قىزمەتىنە كوپتەگەن حابارلامالار كەلىپ تۇسۋدە. پوليتسيا ازاماتتاردى ۇيلەرىنەن شىقپاۋعا شاقىردى. 

داۋىلدى كۇتكەن گوللانديالىق تەمىرجولشىلار تاۋلىك بۇرىن بارلىق باعىتتاعى پويىزداردىڭ قوزعالىسىن توقتاتا تۇرۋعا شەشىم قابىلداعان. 

تونگەن قاۋىپ پەن قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ ەسكەرتۋىنە قاراماستان، ەلدىڭ بىرقاتار ازاماتتارى تەڭىز جاعالاۋىندا سەرۋەندەۋلەرىن جالعاستىرۋىن توقتاتپاي تۇر.

«يۋنيس» داۋىلى قاۋىپتى دەپ سانالادى. ول بەلگيا تاريحىندا سوڭعى وتىز جىل ىشىندە ەڭ كۇشتى داۋىل رەتىندە تىركەلگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

شابىت شاقىراتىن شاھار

ەلوردا • بۇگىن، 08:23

اقجايناق استانا

ەلوردا • بۇگىن، 08:22

وزىق ءوندىرىس ورنىندا بولدى

ايماقتار • بۇگىن، 08:20

باعدارىڭ قالاي، باس قالا؟

ەلوردا • بۇگىن، 08:17

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • بۇگىن، 08:10

ۇتقانىمىز شامالى بولىپ تۇر

قوعام • بۇگىن، 08:05

ەگىزدەر فەستيۆالى

قوعام • بۇگىن، 08:00

احاڭنىڭ ادالدىعى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

قارالى كەزەڭ كارتيناسى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار