وقيعا • 06 جەلتوقسان، 2021

تەمىرتاۋداعى ورتتەن ەرلى-زايىپتى قازا تاپتى

67 رەت كورسەتىلدى

وتكەن دەمالىستا تەمىرتاۋدا جەكە ۇيلەردىڭ بىرىنەن ءورت شىقتى. قۇتقارۋشىلار وقيعا ورنىنان ءۇي يەسى مەن جۇبايىنىڭ دەنەسىن تاپتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«تەمىرتاۋدا وتقا ابايسىز قاراۋ (تەمەكى شەگۋ) سالدارىنان تۇرعىن ءۇيدىڭ اعاش ەدەنى، سونداي-اق، جالپى اۋماعى 15 شارشى مەتر بولاتىن تۇرمىستىق زاتتار مەن جيھازدار جانىپ كەتتى. ءورت ورنىندا ەكى ادام زارداپ شەكتى. وقيعا ورنىنان ءۇي يەسى مەن ايەلىنىڭ دەنەسى تابىلدى. قايتىس بولعان 1952 جانە 1956 جىلى تۋعان ازاماتتار»، دەپ حابارلادى قاراعاندى ​​وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

پريوزەرسك قالاسىنداعى تۇرعىن ۇيدە بولعان ءورت سالدارىنان تاعى ءبىر ادام قايتىس بولدى.

«پريوزەرسك قالاسىنىڭ الاش كوشەسىندە جالپى الاڭى 15 شارشى مەتر بولاتىن تۇرعىن ءۇيدىڭ اعاش قابىرعالارى مەن قالقالارى ورتەندى. وقيعا ورنىندا 1954 جىلى تۋعان ايەلدىڭ دەنەسى تابىلدى. وقيعانىڭ ءمان-جايى، ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر»، دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆودان.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 16:42

ۇقساس جاڭالىقتار