ايماقتار • 19 شىلدە، 2021

جامبىل وبلىسىندا ەندى ءار سەنبى سايىن جەم-ءشوپ جارمەڭكەسى وتەدى

112 رەت كورسەتىلدى

بيىل جامبىل وبلىسىندا ءشوپ باعاسى شارىقتاپ تۇر. بۇل ءوڭىر تۇرعىندارى ءۇشىن كۇردەلى ماسەلەگە اينالۋدا. اعىمداعى جىلعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى مەن قۋاڭشىلىقتىڭ سالدارىنان شابىندىقتارداعى ونىمدىلىك تومەندەگەن. بۇل مال ازىعىنا قاجەتتى جەم-ءشوپ باعاسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اتالعان ماسەلەنى شەشۋ ماقساتىندا ەندى وڭىردە ءار سەنبى سايىن ءشوپ جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلاتىن بولدى. جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆ ارنايى ۇندەۋ جولداپ، قاجەتتى ءشوپتى جيناپ الۋ ءۇشىن بارلىق ىشكى رەسۋرستاردى پايدالانۋدى تاپسىرعان.

«بۇگىنگى تاڭدا تاۋ اڭعارلارىنان، ساي-سالا، وزەن ارنالارىنان قوسىمشا پىشەن دايىنداۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتتى. بيىل سارىسۋ، مويىنقۇم جانە تالاس اۋداندارىنداعى شۋ، تالاس جانە اسا وزەندەرىنىڭ بويىنداعى ءونىم وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا جوعارى بولعاندىقتان، ءىرى شارۋا قوجالىقتارىنا ءشوپتى اتالعان اۋدانداردان ورىپ الۋ ۇسىنىلدى. بۇدان بولەك، كەيبىر اۋدانداعى شارۋالار ءوز مەنشىگىندەگى ساي-سالالاردى حالىققا ءبولىپ بەرىپ وتىر. وسىلايشا ءشوپ دايىنداۋ جۇمىستارى جۋالى جانە تاعى ءبىر-ەكى اۋداندا ۇيىمداستىرىلۋدا. سونداي-اق، ءبىزدىڭ باسقارما تاراپىنان وتكەن سەنبىدەن باستاپ بارلىق اۋدان ورتالىقتارىندا «جەم-ءشوپ ساتۋ» جارمەڭكەسىن وتكىزۋ قولعا الىندى»، دەيدى وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى قايرات امانوۆ.

مال ازىعى باعاسىنىڭ نەگىزسىز شارىقتاپ كەتۋىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان جارمەڭكە بۇدان بىلاي بارلىق اۋداندا ءار سەنبى سايىن وتكىزىلەتىن بولادى. ماسەلەن، وتكەن جارمەڭكەدە مويىنقۇم اۋدانىنا جەتكىزىلگەن ءبىر باۋ جوڭىشقا 1000، پىشەن  500، ءبىر وراما ءشوپ 3500 تەڭگەدەن وتكەرىلگەن. جالپى، جارمەڭكەگە 1600 باۋ پىشەن، 1000 باۋ جوڭىشقا جانە 500 وراما ءشوپ جەتكىزىلگەن. سول سياقتى، ت.رىسقۇلوۆ اۋدانىندا دا وتكەن جارمەڭكەدە 36 توننا جوڭىشقا، 56 توننا پىشەن جانە 28 توننا سابان ساتىلعان.

 

جامبىل وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

جەتى ءتۇرلى ءسوز

ادەبيەت • كەشە

انتىنا ادال ازامات

قازاقستان • كەشە

ەلوردا كۇنىنە تارتۋ

تەاتر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار