ءبىلىم • 26 اقپان، 2021

بۇگىن نۇر-سۇلتان جانە كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى

32 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا جانە اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمداعى وقۋشىلارعا ساباق ونلاين وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«26 اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قالا مەكتەپتەرىنىڭ ءبىرىنشى اۋىسىمىنداعى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن ساباق قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىسادى»، دەلىنگەن قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ حابارلاماسىندا.

سونداي-اق اۋا رايىنا بايلانىستى 26 اقپاندا كوكشەتاۋ قالاسىنداعى ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 1-11 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار